ურჩობა, ქიშპობა, განდგომილობა, მიტოვება ღმერთის

საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 10 : 3 ; მეორე რჯული 9 : 6 ; მეორე რჯული 29 : 25 ; მეორე რჯული 31 : 16 ; მეორე რჯული 32 : 5 ; მსაჯულნი 10 : 10 ; 1მეფეთა 12 : 15 ; 1მეფეთა 15 : 23 ; ფსალმუნები 77 : 8 ; ესაია 1 : 4 ; ესაია 5 : 2 ; ესაია 30 : 9 ; იერემია 2 : 19 ; იერემია 7 : 26 ; იერემია 16 : 11 ;
3.50.8. ურჩობა, ქიშპობა, განდგომილობა, მიტოვება ღმერთის

- ურჩობა ღვთის წინაშე გამ.10,3; 1მფ.15,23 ფს.77,8 ეს.30,9 რომ.8,7

- ჯიუტობა რჯ.9,6.13; 31,27; 32,5; 1მფ.15,23 იერ.7,26

- განმრისხებელი, გამჯავრებელი ღმერთის რჯ.9,7.8.12.18 ფს.77,17

- მოქიშპე რჯ.9,7

- მოჯანყე რჯ.9,24

- უფლის მიმტოვებელი, განდგომილი რჯ.29,25; 31,16 ეს.1,[4]; 30,15 იერ.2,19.31; 16,11

- სხვა ღმერთებს გაყოლილი რჯ.31,16 მსაჯ.10,10 იერ.16,11

- წინ აღდგომილი ღვთის სიტყვისადმი 1მფ.12,15

- სულის ურწმუნომყოფელი უფლის მიმართ ფს.77,8

- ღვთის გამომცდელი ფს.77,18-21

- არ დამჯერებელი ღმერთის და მის შველაზე იმედის არ დამმყარებელი ფს.77,22

- ველური ნაყოფის გამომღები ეს.5,2