ნახვა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 2 : 19 ; დაბადება 3 : 6 ; დაბადება 6 : 12 ; დაბადება 8 : 13 ; დაბადება 9 : 16 ; დაბადება 11 : 5 ; დაბადება 12 : 12 ; დაბადება 13 : 10 ; დაბადება 18 : 2 ; დაბადება 19 : 1 ; დაბადება 21 : 19 ; დაბადება 22 : 13 ; დაბადება 24 : 30 ; დაბადება 32 : 2 ; დაბადება 33 : 5 ; დაბადება 34 : 2 ; დაბადება 37 : 29 ; დაბადება 38 : 15 ; დაბადება 41` : 1 ; დაბადება 42 : 7 ; დაბადება 43 : 16 ; დაბადება 44 : 31 ; დაბადება 45 : 27 ; დაბადება 48 : 8 ; გამოსვლა 2 : 2 ; გამოსვლა 3 : 3 ; გამოსვლა 4 : 7 ; გამოსვლა 12 : 13 ; გამოსვლა 22 : 10 ; გამოსვლა 25 : 40 ; გამოსვლა 32 : 1 ; გამოსვლა 33 : 23 ; გამოსვლა 34 : 10 ; ლევიანნი 13 : 3 ; ლევიანნი 14 : 36 ; რიცხვნი 14 : 24 ; რიცხვნი 22 : 23 ; რიცხვნი 23 : 13 ; რიცხვნი 25 : 7 ; რიცხვნი 35 : 23 ; მეორე რჯული 3 : 28 ; მეორე რჯული 11 : 2 ; მეორე რჯული 20 : 1 ; მეორე რჯული 21 : 11 ; მეორე რჯული 22 : 4 ; მეორე რჯული 24 : 1 ; მეორე რჯული 29 : 22 ; მეორე რჯული 32 : 20 ;
=1.7.51 ნახვა

სიმფონიური მონაცემები მოსეს წიგნებისთვის

- ღმერთმა ყველა ცხოველი, ყველა ფრინველი და მიუყვანა ადამს, რომ ენახა, რას დაარქმევდა მათ დაბ.2,19
- დაინახა ქალმა, რომ საჭმელად კარგი ჩანდა დაბ.3,6
- გადმოხედა ღმერთმა ქვეყანას და ნახა, რომ წარყვნილიყო დაბ.6,12
- დაინახა, რომ გამშრალიყო დედამიწის ზედაპირი დაბ.8,13
- გამოჩნდება ცისარტყელა ღრუბლებში, დავინახავ მას და გავიხსენებ საუკუნო აღთქმას დაბ.9,16
- ჩამოვიდა უფალი ზეციდან, რათა ენახა ქალაქი დაბ.11,5
- დაგინახავენ ეგვიპტელნი და იტყვიან, მისი ცოლიაო დაბ.12,12
- აღაპყრო თვალები ლოტმა და დაინახა, რომ იორდანეს მთელი ტაფობი, ცოყარის მისადგომამდე კარგად ირწყვებოდა დაბ13,10
- ხედავს, სამი კაცი დგას შორიახლოს დაბ.18,2
- რომ დაინახა, ადგა, წინ მიეგება და მიწამდე სცა თაყვანი დაბ.19,1
- აუხილა ღმერთმა თვალები და დაინახა ჭა დაბ.21,19
- დაინახა ვერძი, რომელიც რქებით გახლართულიყო დაბ.22,13
- თავის დას საყურეები და ხელზე სამაჯურები დაუნახა დაბ.24,30
- დაინახა ესავმა, რომ აკურთხა ისაკმა იაკობი დაბ.28,6
- დაინახა იაკობმა რახელი დაბ.29,10
- დაინახა რახელმა, რომ ვერ გაუჩინა შვილი იაკობს დაბ.30,1
- დაინახა იაკობმა ისინი, თქვა: "ეს ღვთის ბანაკია” დაბ.32,2
- გაიხედა ესავმა და ქალები და ბავშვები დაინახა დაბ.33,5
- დაინახა დინა შექემმა დაბ.34,2
- ნახა, რომ აღარ იყო იქ იოსები დაბ.37,29
- ქალი რომ დაინახა იუდამ, მეძავად მიიჩნია დაბ.38,15
- სიზმარი ნახა ფარაონმა დაბ.41,1
- დაინახა თუ არა, იცნო იოსებმა თავისი ძმები დაბ.42,7
- დაინახა იოსებმა მათთან ერთად ბენიამინი დაბ.43,16
- ნახავს, რომ ყმაწვილი არ არის ჩვენთან, მოკვდება დაბ.44,31
- ნახა ურმები, რომლებიც მის წასაყვანად გამოგზავნა იოსებმა დაბ.45,27
- დაინახა ისრაელმა იოსების ძენი დაბ.48,8
- დაინახა, რომ მშვენიერი იყო ბავშვი გამ.2,2
- მივალ და ვნახავ ამ დიდ სანახაობას გამ.3,3
- ნახა, რომ განიკურნა ხელი გამ.4,7
- დავინახავ სისხლს და გვერდს აგივლით გამ.12,13
- არავინაა დამნახავი გამ.22,10
- ნახე და გააკეთე იმ ნიმუშის მიხედვით, რომელიც გაჩვენე მთაზე გამ.25,40
- დაინახა ხალხმა, რომ აყოვნებდა მოსე გამ.32,1
- მოგაშორებ ხელს და დაინახავ ჩემს ზურგს, მაგრამ სახეს ვერ იხილავ გამ.33,23
- დაინახავს ყველა ხალხი, რომლის წიაღშიც იმყოფები გამ.34,10
- დაინახავს მას მღვდელი და შერაცხავს უწმიდურად ლევ.13,3
- მივა წყლულის სანახავად, რათა არ შეიბილწოს ლევ.14,36
- მივიყვან იმ ქვეყანაში, რომელიც ნახა რიცხ.14,24
- დაინახა ვირმა გზაზე მდგარი უფლის ანგელოზი რიცხ.22,23
- გამომყევი სხვა ადგილზე, საიდანაც დაინახავ მას რიცხ.23,13
- დაინახა ფინხასმა რიცხ.25,7
- არ დაუნახავს, სტყორცნის და მოკლავს რიცხ.35,23
- დაუმკვიდრებს მათ ქვეყანას, რომელსაც დაინახავ რჯ.3,28
- ველაპარაკები თქვენს ძეებს, რომელთაც არ უნახავთ რჯ.11,2
- დაინახავთ თქვენზე მრავალრიცხოვან ხალხს, ცხენებსა და ეტლებს, არ შეშინდეთ რჯ.20,1
- დაინახავ ტყვეთა შორის მშვენიერი გარეგნობის ქალს რჯ.21,11
- როცა გზაზე დაცემულ სახედარს ან ხარს დაინახავ, ნუ აერიდები მათ, წამოაყენე ისინი რჯ.22,4
- რაღაც სამარცხვინო დაინახა რჯ.24,1
- დაინახავს ამ ქვეყნის წყლულებს რჯ.29,22
- ვნახავ, როგორი იქნება მათი ბოლო რჯ.32,20

1.7.51 Видеть
Быт.2,19; 3,6; 6,12; 8,13; 9,16; 11,5; 12,12; 13,10; 18,2; 19,1; 21,19; 22,13; 24,30; 32,2; 33,5; 34,2; 37,29; 38,15; 41,1; 42,7; 43,16; 44,31; 45,27; 48,8 Исх.2,2; 3,3; 4,7; 12,13; 22,10; 25,40; 32,1; 33,23; 34,10 Лев.13,3; 14,36 Чис.14,24; 22,23; 23,13; 25,7; 35,23 Вт.3,28; 11,2; 20,1; 21,11; 22,4; 24,1; 29,22; 32,20