სხეულის ასოთა მოკვეთა


საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 23 : 1 ; მეორე რჯული 25 : 12 ; მსაჯულნი 1 : 6 ; 1მეფეთა 2 : 31 ; 1მეფეთა 17 : 51 ; 1მეფეთა 31 : 8 ; 2მეფეთა 4 : 12 ; 2მეფეთა 20 : 22 ; 4მეფეთა 6 : 32 ; 1ნეშტთა 10 : 9 ; იგავნი 10 : 31 ; მათე 5 : 30 ; მათე 14 : 10 ; მათე 18 : 8 ; მარკოზი 6 : 16 ; მარკოზი 9 : 43 ; ლუკა 9 : 9 ; გამოცხადება 20 : 4 ; ივდითი 16 : 1 ;
=1.7.59 სხეულის ასოთა მოკვეთა

- ასომოკვეთილი ვერ შევა უფლის საკრებულოში რჯ.23,1
- ხელის მოკვეთა რჯ.25,12; 1მფ.2,31
- ხელებზე და ფეხებზე ცერები დააჭრეს მსაჯ.1,6
- თავის მოკვეთა 1მფ.17,51; 31,8; 2მფ.20,22; 4მფ.6,32; 1ნეშ.10,9 მათ.14,10 მარ.6,16.27 ლუკ.9,9 გმცხ.20,4
- ხელ-ფეხი დააჭრეს 2მფ.4,12
- უკუღმართი ენა მოიკვეთება იგავ.10,31
- მაცდუნებელი ასოს მოკვეთა მათ.5,30; 18,8 მარ.9,43.45

---------------------
სურათზე: კარავაჯო (1598 წ.) - ივდითი თავს კვეთს კოლოფერნეს
"მოსტაცა თვალი ოლოფერნეს მისმა სანდალმა, მისმა სილამაზემ დაუტყვევა სული. და გაჰკვეთა მახვილმა მისი კისერი ივდით.16,9

1.7.59 Отсечение член тела
Вт.23,1; 25,12 Суд.1,6; 1цар.2,31; 17,51; 31,8; 2цар.4,12; 20,22; 4цар.6,32; 1Пар.10,9 Пр.10,31 Матф.5,30; 14,10; 18,8 Мар.6,16.27; 9,43.45 Лук.9,9 Отк.20,4 Иудиф.16,9