უფლისადმი მოლოდინი


საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 24 : 5 ; ფსალმუნები 26 : 13 ; ფსალმუნები 32 : 20 ; ფსალმუნები 36 : 9 ; ფსალმუნები 38 : 7 ; ფსალმუნები 61 : 1 ; ფსალმუნები 68 : 3 ; ფსალმუნები 103 : 27 ; ფსალმუნები 122 : 2 ; ფსალმუნები 129 : 5 ; ფსალმუნები 144 : 15 ; ესაია 25 : 9 ; ესაია 40 : 31 ; ესაია 42 : 4 ; ესაია 51 : 5 ; ესაია 64 : 4 ; გოდება იერემიასი 3 : 26 ; ოსია 12 : 6 ; მათე 25 : 4 ; მარკოზი 15 : 43 ; ლუკა 2 : 25 ; ლუკა 12 : 36 ; საქმენი მოციქულთა 1 : 4 ; რომაელთა 8 : 19 ; 1კორინთელთა 1 : 7 ; 1თესალონიკელთა 1 : 10 ;
=2.2.107 უფლისადმი მოლოდინი

უფალს ელოდებიან:
- ყოველი ცოცხალი ფს.144,15
- წარმართები ეს.51,5
- ღვთისმოშიშნი ლუკ.2,25
- ყველა ქმნილება რომ.8,19
- ქრისტიანები 1კორ.1,7

ღმერთს მოელის კაცის:
- სული ფს.61,1
- გამუდმებით ფს.24,5
- რწმენით ფს.26,13
- ღაღადით ფს.68,3
- იმედით ფს.129,5
- მოთმინებით გოდ.3,26
- ყოველთვის ოს.12,6
- გონიერებით მათ.25,4

ღვთის მოლოდინის საგნები:
- მფარველობა ფს.32,20
- პატიება ფს.38,7
- კურთხევა ფს.103,27
- შეწყალება ფს.122,2
- ხსნა ეს.25,9
- რჯული ეს.42,4
- ღმერთის სამეფო მარ.15,43
- სული წმიდა საქ.1,4
- ღვთის ძე 1თეს.1,10

ღვთის მოლოდინის თანამდევი კურთხევები:
- დაიმკვიდრებენ ქვეყანას ფს.36,9
- არ შერცხვებიან ფს.68,6
- სულიერი განახლება ეს.40,31
- არაჩვეულებრივი რამ, რაც არ სმენია ყურს ეს.64,4
- ნეტარია მომლოდინე ლუკ.12,36.37

2.2.107 Ожидание Господа - упование на Него
Пс.24,5; 26,13; 32,20; 36,9; 38,7; 61,1; 68,3.6; 103,27; 122,2; 129,5; 144,15 Ис.25,9; 40,31; 42,4; 51,5; 64,4 Плач.3,26 Ос.12,6 Матф.25,4 Мар.15,43 Лук.2,25; 12,36.37 Деян.1,4 Рим.8,19; 1Кор.1,7; 1Фес.1,10