ცათა მხედრობა (მოლაშქრენი)


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 32 : 2 ; იესო ნავეს ძე 5 : 14 ; 3მეფეთა 18 : 18 ; 4მეფეთა 6 : 17 ; ნეემია 9 : 6 ; ფსალმუნები 67 : 18 ; ფსალმუნები 102 : 21 ; ფსალმუნები 148 : 2 ; ესაია 40 : 26 ; დანიელი 8 : 10 ; იოველი 2 : 11 ; აბაკუმი 3 : 8 ; ზაქარია 6 : 1 ; მათე 26 : 53 ; მარკოზი 5 : 9 ; ლუკა 2 : 13 ; ლუკა 8 : 30 ;
2.5.26. ცათა მხედრობა (მოლაშქრენი)

3მფ.18,18 ნეემ.9,6 დან.8,10-13 ლუკ.2,13

- ძალნი (სპანი) მისნი ფს.102,[21]; 148,[2] ეს.40,26 იოვ.2,11

- ღვთის ბანაკი დაბ.32,[2] იოვ.2,11

- ცხენები და ცეცხლოვანი ეტლები 4მფ.6,[17] აბაკ.3,[8]

- ძლევის ეტლები, ღმერთის ეტლები ფს.67,18

- ანგელოზთა ლეგიონები ზაქ.6,1-8 მათ.26,[53]

- ავი სულების ლეგიონი მარ.5,[9] ლუკ.8,30

- უფლის მხედრობის თავი (მთავარი) იესნ.5,[14].15 დან.8,11