გულისწყრომა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 27 : 44 ; დაბადება 49 : 7 ; მეორე რჯული 9 : 19 ; მეორე რჯული 29 : 23 ; 4მეფეთა 22 : 17 ; 2ნეშტთა 12 : 7 ; 2ნეშტთა 34 : 21 ; იობი 21 : 20 ; ფსალმუნები 2 : 5 ; ფსალმუნები 36 : 8 ; ფსალმუნები 77 : 38 ; ფსალმუნები 84 : 3 ; ფსალმუნები 89 : 7 ; ფსალმუნები 101 : 10 ; იგავნი 6 : 34 ; იგავნი 15 : 1 ; იგავნი 21 : 14 ; იგავნი 27 : 4 ; ესაია 9 : 19 ; ესაია 10 : 6 ; ესაია 13 : 13 ; ესაია 16 : 6 ; ესაია 34 : 2 ; ესაია 42 : 25 ; ესაია 63 : 3 ; იერემია 3 : 5 ; იერემია 7 : 20 ; იერემია 10 : 25 ; იერემია 21 : 5 ; იერემია 32 : 31 ; იერემია 33 : 5 ; იერემია 36 : 7 ; იერემია 42 : 18 ; იერემია 44 : 6 ; გოდება იერემიასი 2 : 4 ; გოდება იერემიასი 4 : 11 ; ეზეკიელი 5 : 13 ; ეზეკიელი 6 : 12 ; ეზეკიელი 8 : 18 ; ეზეკიელი 13 : 13 ; ეზეკიელი 14 : 19 ; ეზეკიელი 16 : 38 ; ეზეკიელი 20 : 8 ; ეზეკიელი 21 : 31 ; ეზეკიელი 22 : 21 ; ეზეკიელი 24 : 13 ; ეზეკიელი 25 : 14 ; ეზეკიელი 30 : 15 ; ეზეკიელი 36 : 18 ; ეზეკიელი 38 : 18 ; დანიელი 9 : 16 ; ოსია 13 : 11 ; მიქა 5 : 15 ; მიქა 7 : 9 ; ნაუმი 1 : 6 ; აბაკუმი 3 : 12 ; სოფონია 3 : 8 ; ზაქარია 8 : 2 ; ზაქარია 10 : 3 ; რომაელთა 2 : 8 ; 2კორინთელთა 7 : 11 ; ზირაქი 1 : 1 ; ზირაქი 5 : 1 ; ზირაქი 20 : 1 ; ზირაქი 28 : 1 ; ზირაქი 45 : 1 ;
=3.49.50 გულისწყრომა

კაცის გულისწყრომა:
- მოერიდე ვიდრე დაცხრება დაბ.27,44
- დაუნდობელია დაბ.49,7 იგავ.27,4
- ეჭვიანობა მამაკაცის გულისწყრომაა იგავ.6,34
- აცხრობს ტკბილი პასუხი იგავ.15,1
- აცხრობს ფარულად მიძღვნილი საჩუქარი იგავ.21,14
- გამოწვეული კაცის მედიდურებით ეს.16,6 ზირაქ.28,10; 45,18.19
- სიმართლის დამყარების სურვილით 2კორ.7,11
- ვერ გამართლდება უსამართლო ზირაქ.1,22
- მხილება სჯობს ლიტონ გულისწყრომას ზირაქ.20,2

ღმერთის გულისწყრომა:
- ლოცვა მის ასაცილებლად რჯ.9,19 იერ.36,7 დან.9,16
- მსჯავრი რჯ.29,23; ეს.13,13; 34,2 იერ.7,20; 10,25; 21,5; 32,31; 33,5; 42,18 გოდ.2,4; 4,11 ეზეკ.5,13; 6,12; 14,19; 25,14; 30,15; 38,18 აბაკ.3,12 სოფ.3,8 ზაქ.8,2; 10,3 რომ.2,8
- მიზეზი - ცოდვა 4მფ.22,17; 2ნეშ.34,21 იობ.21,20 ფს.2,5; 89,7; 101,10 ეს.9,19; 10,6 იერ.3,5; 44,6 ეზეკ.8,18; 13,13; 16,38; 20,8; 21,31; 22,21; 24,13; 36,18 მიქ.5,15 ზირაქ.5,6
- აცხრობს ღვთის წინაშე თავის დამდაბლება 2ნეშ.12,7 ფს.36,8
- იბრალებს მისი გულმოწყალება ფს.77,38; 84,3 ოს.13,11
- ადამიანი ზოგჯერ ვერ ხვდება ეს.42,25
- მეტაფორულად უფლის ბრძოლა მის მტრებთან ეს.63,3
- ღმერთის წყრომის დათმენა მიქ.7,9
- ვერავინ გაუძლებს ნაუმ.1,6

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 27
44. ერთხანს მასთან დაბინავდი, ვიდრე შენი ძმის გულისწყრომა დაცხრება.

დაბადება 49
7. წყეულიმც იყოს მათი რისხვა, რადგან დაუნდობელია; და გულისწყრომა, რადგან სასტიკია! დავანაწილებ მათ იაკობში და მიმოვფანტავ ისრაელში!

მეორე რჯული 9
19. რადგან მეშინოდა რისხვისა და წყრომისა, რომლითაც განრისხდა უფალი თქვენზე, რათა გაენადგურებინეთ. ამჯერადაც ისმინა უფალმა ჩემი.

მეორე რჯული 29
23. გოგირდი და მარილი; გადამწვარია მთელი ქვეყანა, არ ითესება და არც არაფერი იზრდება, დაიქცა როგორც სოდომი და გომორა, ადმა და ცებოიმი, ქალაქები, რომლებიც თავისი რისხვითა და წყრომით დააქცია უფალმა.

4მეფეთა 22
17. რადგან მიმატოვეს და უცხო ღმერთებს უკმევდნენ, რათა განმარისხონ თავიანთი საქმიანობით; ანთებულია ჩემი გულისწყრომა ამ ადგილზე და არ ჩაქრება!

2ნეშტთა 12
7. როცა იხილა უფალმა მათი დამდაბლება, გამოეცხადა უფლის სიტყვა შემაყიას და უთხრა: „რადგან თავები დაიმდაბლეს, აღარ მოვსპობ მათ, ცოტა ხანში გამოვიხსნი და არ გადმოვღვრი შიშაკის ხელით ჩემს გულისწყრომას იერუსალიმზე.

2ნეშტთა 34
21. „წადით, ჰკითხეთ უფალს ჩემზე, დანარჩენ ისრაელზე, იუდაზე და აღმოჩენილი წიგნის სიტყვებზე, რადგან დიდია უფლის გულისწყრომა, რომელიც გადმოაფრქვია ჩვენზე, რაკი არ დაიცვეს ჩვენმა მამებმა უფლის სიტყვა, რომ მოქცეულიყვნენ ყოველივე იმის მიხედვით, რაც ამ წიგნში სწერია”.

იობი 21
20. საკუთარი თვალით იხილოს უბედურება და დალიოს ყოვლადძლიერის გულისწყრომის თასი!

ფსალმუნი 2
5. მაშინ ილაპარაკებს თავისი რისხვით და შეაძრწუნებს თავისი გულისწყრომით;

ფსალმუნი 36
8. მოეშვი რისხვას და მიატოვე გულისწყრომა; ნუ განრისხდები, არ გაბოროტდე.

ფსალმუნი 77
38. მაგრამ მან, გულმოწყალემ, შეუნდო ცოდვა და არ მოსპო ისინი, მრავალჯერ შეაბრუნა თავისი რისხვა და არ აღმდგარა მთელი თავისი გულისწყრომით.

ფსალმუნი 84
3. შენ აგვარიდე შენი გულისწყრომა, დააცხრე შენი მრისხანება.

ფსალმუნი 89
7. რადგან დავილიეთ შენი რისხვით და შენი გულისწყრომით შევძრწუნდით.

ფსალმუნი 101
10. შენი რისხვისა და გულისწყრომის გამო, რადგან ამიყვანე და დამანარცხე.

იგავნი 6
34. რადგან ეჭვიანობა მამაკაცის გულისწყრომაა, და არ დაინდობს ის შურისგების დღეს.

იგავნი 15
1. ტკბილი პასუხი მიაქცევს გულისწყრომას, შეურაცხმყოფელი სიტყვა კი რისხვას ანთებს.

იგავნი 21
14. ფარულად მიძღვნილი საჩუქარი რისხვას აცხრობს და ქრთამი უბეში - ძლიერ გულისწყრომას.

იგავნი 27
4. გულისწყრომა სისასტიკეა, ხოლო რისხვა - ნიაღვარი, მაგრამ მოშურნეობას წინ ვინ დაუდგება?

ესაია 9
19. გადაიბუგა ქვეყანა ცაბაოთ უფლის წყრომისგან და ცეცხლის კერძად იქცა ხალხი, ისე, რომ კაცი თავის ძმას აღარ ინდობს.

ესაია 10
6. უღმერთო ხალხზე ვაგზავნი და ჩემი წყრომის ხალხზე ვუბრძანებ, რომ გაძარცვოს და ნადავლი წამოიღოს, ქუჩის ტალახივით გათელოს ისინი.

ესაია 13
13. ამის გამო ცა ათრთოლდება და დედამიწა შეირყევა თავისი ადგილიდან ცაბაოთ უფლის წყრომის გამო, მისი მძვინვარე რისხვის დღეს.

ესაია 16
6. გაგონილი გვაქვს მოაბის ამპარტავნება, მეტისმეტი სიამაყე, მისი ქედმაღლობა და მედიდური წყრომა - ფუჭია მისი ტრაბახი.

ესაია 34
2. რადგან რისხვა უფლისა ყველა ერზეა და გულისწყრომა მთელ მათ ლაშქარზე. მან მოსპო და სასაკლაოს გადასცა ისინი.

ესაია 42
25. გადმოღვარა თავისი გულისწყრომის ცეცხლი და ომის სისასტიკე. ცეცხლი შემოუნთო ირგვლივ, მაგრამ ვერ მიხვდა, სწვავდა მას და გულს მაინც ვერ უდებდა.

ესაია 63
3. მარტომ დავწურე მტევნები და არავინ იყო ჩემთან. ჩემს რისხვაში ვწურავდი მათ და ვსრესდი ჩემს გულისწყრომაში. მათი სისხლი შეეშხეფა ჩემს ტანსაცმელს და მთელი ჩემი სამოსელი დავსვარე.

იერემია 3
5. ნუთუ ბოლომდე განმირისხდება და არასოდეს გაუვლის გულისწყრომაო? აჰა, ამას ამბობ და ბოროტებას სჩადიხარ, მთელი შეძლებით!”

იერემია 7
20. ამიტომ, ასე ამბობს უფალი ღმერთი: "აჰა, გადმოინთხევა ამ ადგილზე ჩემი რისხვა და ჩემი გულისწყრომა ადამიანსა და საქონელზე, მინდვრის ხეებსა და მიწის ნაყოფზე, აგიზგიზდება და არ მინავლდება”.

იერემია 10
25. გადმოღვარე შენი გულისწყრომა ხალხებზე, რომლებიც არ გიცნობენ და ტომებზე, რომლებიც შენს სახელს არ მოუხმობენ, რადგან მათ შეჭამეს იაკობი, მოსპეს ის და მოაოხრეს მისი საძოვრები.

იერემია 21
5. მე თვითონ ვიომებ თქვენს წინააღმდეგ გაწვდილი ხელითა და ძლიერი მკლავით, ბრაზით, გულისწყრომითა და დიდი მრისხანებით.

იერემია 32
31. რადგან ჩემს რისხვად და ჩემს გულისწყრომად იყო ეს ქალაქი მისი აშენებიდან დღემდე; თავიდან მოვიშორებ

იერემია 33
5. და მათზე, რომლებიც ქალდეველებთან საბრძოლველად მოდიან, რათა არემარე იმ ადამიანთა გვამებით აივსოს, მე რომ დავხოცე ჩემი რისხვითა და გულისწყრომით, და სახე დავუმალე ამ ქალაქს მათი ბოროტების გამო;

იერემია 36
7. იქნებ აღავლინონ ვედრება უფლის წინაშე, იქნებ მობრუნდნენ თავიანთი ბოროტი გზიდან, რადგან დიდია რისხვა და გულისწყრომა, რაც უფალმა თქვა ამ ხალხზე”.

იერემია 42
18. რადგან ასე ამბობს ცაბაოთ უფალი, ისრაელის ღმერთი: როგორც იერუსალიმის მცხოვრებლებზე გადმოიღვარა ჩემი გულისწყრომა და რისხვა, ასევე გადმოიღვრება ჩემი რისხვა თქვენზე, თუ ეგვიპტეში მიხვალთ. საწყევარი, შესაზარებელი, შესაჩვენებელი და შესარცხვენელი გახდებით და მეტად ვეღარასოდეს იხილავთ ამ ადგილს”.

იერემია 44
6. ამიტომ აინთო და გადმოიფრქვა ჩემი გულისწყრომა და რისხვა იუდას ქალაქებსა და იერუსალიმის ქუჩებზე, ამიტომ იქცნენ ნანგრევებად და უკაცრიელ ადგილებად, დღეს რომ არის.

გოდება იერემიასი 2
4. მტერივით მოზიდა მშვილდი, შემაჭირვებელივით აღმართა მარჯვენა და თვალთათვის სანუკვართაგან ყველა გაჟლიტა; ცეცხლივით გადმოღვარა თავისი გულისწყრომა სიონის ასულის კარავში.

გოდება იერემიასი 4
11. გადმოაფრქვია უფალმა თავისი გულისწყრომა, გადმოიღვარა მისი მძვინვარების ცეცხლი, ააგიზგიზა სიონი და შთანთქა მისი საფუძვლები.

ეზეკიელი 5
13. ასე დასრულდება ჩემი რისხვა, დავაცხრობ ჩემს გულისწყრომას მათზე, დავწყნარდები და გაიგებენ, რომ მე, უფალმა, ვილაპარაკე ჩემი შურით, როცა დავასრულებ ჩემს გულისწყრომას მათდამი.

ეზეკიელი 6
12. შავი ჭირით მოკვდეს შორსმყოფი და მახვილით დაეცეს ახლომყოფი, გადარჩენილი კი შიმშილით მოკვდეს ალყაშემორტყმული. და დავასრულებ ჩემს გულისწყრომას მათზე.

ეზეკიელი 8
18. მეც გულისწყრომით მოვექცევი, არ შეიცოდებს თვალი ჩემი და არ შევიბრალებ; თუნდაც დიდი ხმით შემომღაღადონ ყურში, არ შევისმენ მათსას”.

ეზეკიელი 13
13. ამიტომ ასე ამბობს უფალი ღმერთი: მე დავანგრევ, ჩემი რისხვის ქარიშხლით, ჩემი წყრომის კოკისპირული წვიმით და რისხვის სეტყვის ქვებით - მოვსპობ მას.

ეზეკიელი 14
19. ან შავი ჭირი მოვუვლინო იმ ქვეყანას და სისხლად დავანთხიო მასზე ჩემი გულისწყრომა ადამიანისა და საქონლის გასაწყვეტად.

ეზეკიელი 16
38. გაგასამართლებ მრუშთა და სისხლისმღვრელთა სამართლით და მოგაწევ გულისწყრომისა და ეჭვიანობის სისხლს.

ეზეკიელი 20
8. მაგრამ ამიჯანყდნენ, არ მოინდომეს ჩემი მოსმენა; არც ერთმა არ მოიშორა თავისი სისაძაგლე თვალთაგან, არ მიატოვეს ეგვიპტის კერპები. ვთქვი: გადმოვღვრი-მეთქი ჩემს გულისწყრომას და აღვასრულებ მათზე ჩემს რისხვას შუაგულ ეგვიპტის მიწაზე.

ეზეკიელი 21
31. ჩემს რისხვას გადმოვღვრი და ჩემი წყრომის ცეცხლს დავბერავ შენზე; ხელთ მიგცემ ხალხს, მძვინვარესა და მკვლელობაში დახელოვნებულს.

ეზეკიელი 22
21. შეგკრებთ, შემოგინთებთ ჩემი წყრომის ცეცხლს და გადადნებით.

ეზეკიელი 24
13. შენს უწმიდურებაშია შენი სისაძაგლე, რადგან გწმენდდი და არ განიწმინდე შენი უწმიდურებისგან! მეტად აღარ განიწმინდები, სანამ არ დაცხრება შენზე ჩემი გულისწყრომა.

ეზეკიელი 25
14. შურისგებას აღვასრულებ ედომზე, ჩემი ხალხის, ისრაელის ხელით. ჩემი რისხვისა და გულისწყრომისამებრ მოექცევიან ედომს; ასე გაიგებენ ჩემს შურისგებას! - ამბობს უფალი ღმერთი.

ეზეკიელი 30
15. გადმოვღვრი ჩემს გულისწყრომას სინზე, ეგვიპტის სიმაგრეზე, აღმოვფხვრი თებელთა სიმრავლეს.

ეზეკიელი 36
18. და გადმოვღვარე ჩემი გულისწყრომა იმ სისხლის გამო, მიწაზე რომ დაღვარეს და თავიანთი კერპებით შებილწეს იგი.

ეზეკიელი 38
18. და იქნება იმ დღეს, როცა გოგი მოადგება ისრაელის მიწას, ამბობს უფალი ღმერთი, გადმოვღვრი ჩემს გულისწყრომასა და რისხვას.

დანიელი 9
16. უფალო, მთელი შენი სიმართლით განარიდე შენი რისხვა და გულისწყრომა შენს ქალაქ იერუსალიმს და შენს წმიდა მთას, რადგან ჩვენი ცოდვებისა და ჩვენი მამების ურჯულოების გამო არიან იერუსალიმი და შენი ხალხი შერცხვენილნი ყველა ჩვენს გარშემო მყოფთაგან.

ოსია 13
11. ჩემი წყრომის დროს მოგეცი მეფე და წაგართვი ჩემი რისხვისას.

მიქა 5
15. რისხვითა და გულისწყრომით ვიძიებ შურს ერებზე, რომლებიც არ დამემორჩილნენ.

მიქა 7
9. უფლის გულისწყრომას დავითმენ, რადგან შევცოდე მის წინაშე, ვიდრე ჩემს საქმეს არ განიკითხავს და არ გადამიწყვეტს თავის სამართალს; სინათლეში გამომიყვანს და ვიხილავ მის სიმართლეს.

ნაუმი 1
6. ვინ გაუძლებს მის მრისხანებას? ვინ აიტანს მისი რისხვის მძვინვარებას? ცეცხლად იღვრება მისი გულისწყრომა და კლდეები იმსხვრევიან მისგან.

აბაკუმი 3
12. გულისწყრომით დადიხარ დედამიწაზე და რისხვით თელავ ერებს.

სოფონია 3
8. ამიტომ მაცალეთ - ამბობს უფალი - იმ დღემდე, როცა მოწმედ წამოვდგები, რადგან ჩემი განაჩენით მოიყრიან თავს ერები, შეიკრიბებიან სამეფოები, რომ თავზე დავანთხიო ჩემი წყრომა და მთელი ჩემი მგზნებარე რისხვის მძვინვარება, რადგან ჩემი ეჭვიანობის ცეცხლით შთაინთქმება მთელი ქვეყანა.

ზაქარია 8
2. ასე ამბობს ცაბაოთ უფალი: დიდი ეჭვით ვეჭვიანობ სიონზე და დიდი გულისწყრომით ვეჭვიანობ მასზე.

ზაქარია 10
3. მწყემსების წინააღმდეგ აენთო ჩემი გულისწყრომა; ვაცებს დავსჯი, ვინაიდან მოინახულებს ცაბაოთ უფალი თავის სამწყსოს, იუდას სახლს და შემართავს მას, როგორც ცხენს თავის დიად ბრძოლაში.

რომაელთა 2
8. ხოლო მათ, ვინც ანგარია და არ ემორჩილება ჭეშმარიტებას, არამედ უმართლობას გადაეცა - რისხვასა და გულისწყრომას.

2კორინთელთა 7
11. ვინაიდან ღვთის გულისთვის რომ დანაღვლიანდით, ნახეთ, რამდენი რამ წარმოშვა თქვენში: როგორი სიბეჯითე, როგორი მონდომება, როგორი გულისწყრომა, როგორი შიში, როგორი სურვილი, როგორი მოშურნეობა, როგორი შურისგება! და ყველაფერში აჩვენეთ, რომ სუფთანი ხართ ამ საქმეში.

ზირაქი 1
22. ვერ გამართლდება უსამართლო რისხვა, რადგან სიმძიმე მისი გულისწყრომისა დაამხობს მას.

ზირაქი 5
6. ნუ იტყვი, გულმოწყალება მისი დიდია და მრავალ ცოდვებს შემინდობსო, რადგან შეწყალებაცა და რისხვაც მასთანაა და ცოდვილებზე გადმოვა მისი გულისწყრომა.

ზირაქი 20
2. მხილება სჯობს ლიტონ გულისწყრომას.

ზირაქი 28
10. როგორიცაა შეშა, ისეთი გაჩაღდება ცეცხლიც; როგორიცაა ჩხუბის საფუძველი, ისეთი გაჩაღდება ჩხუბიც; როგორიც არის კაცის ძალა, ისეთივე იქნება მისი გულისწყრომა; რა ქონების პატრონიცაა იგი, ისე აიწევს მისი რისხვა.

ზირაქი 45
18. წინ აღუდგნენ მას უცხონი და შეშურდათ მისი უდაბნოში - დათანი, აბირონი და მათი ხალხი, და კორახის კრებული სიშმაგითა და გულისწყრომით.
19. იხილა უფალმა და არ მოეწონა, და აღესრულნენ ისინი გულისწყრომის სიშმაგეში. მოახდინა მათზე სასწაული და თავისი ცეცხლის ალით შემუსრა ისინი.

---------------------------
სურათზე: სიმონისა და ლევის სასტიკი გულისწყრომა დაბ.49,7

3.49.50 Ярость
Быт.27,44; 49,7 Вт.9,19; 29,23; 4цар.22,17; 2Пар.12,7; 34,21 Иов.21,20 Пс.2,5; 36,8; 77,38; 84,3; 89,7; 101,10 Пр.6,34; 15,1; 21,14; 27,4 Ис.9,19; 10,6; 13,13; 16,6; 34,2; 42,25; 63,3 Иер.3,5; 7,20; 10,25; 21,5; 32,31; 33,5; 36,7; 42,18; 44,6 Плач.2,4; 4,11 Иез.5,13; 6,12; 8,18; 13,13; 14,19; 16,38; 20,8; 21,31; 22,21; 24,13; 25,14; 30,15; 36,18; 38,18 Дан.9,16 Ос.13,11 Мих.5,15; 7,9 Наум.1,6 Авв.3,12 Соф.3,8 Зах.8,2; 10,3 Рим.2,8; 2Кор.7,11 Сирах.1,22; 5,6; 20,2; 28,10; 45,18