ღმერთი გვაწრთობს განსაცდელებით

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 2 : 17 ; დაბადება 22 : 1 ; გამოსვლა 15 : 25 ; გამოსვლა 16 : 4 ; გამოსვლა 20 : 20 ; მეორე რჯული 8 : 2 ; მეორე რჯული 13 : 3 ; მსაჯულნი 2 : 22 ; იობი 5 : 17 ; იობი 23 : 10 ; ფსალმუნები 25 : 2 ; ფსალმუნები 65 : 9 ; ფსალმუნები 93 : 12 ; ფსალმუნები 118 : 67 ; ფსალმუნები 137 : 7 ; იგავნი 3 : 11 ; იგავნი 17 : 3 ; ესაია 1 : 25 ; ესაია 4 : 4 ; ესაია 48 : 9 ; იერემია 9 : 6 ; ეზეკიელი 22 : 20 ; ზაქარია 13 : 9 ; მალაქია 3 : 2 ; მათე 10 : 22 ; ლუკა 22 : 28 ; იოანე 16 : 33 ; საქმენი მოციქულთა 5 : 1 ; იაკობი 1 : 2 ; 1პეტრე 1 : 7 ; 1პეტრე 4 : 12 ; 1პეტრე 5 : 10 ; რომაელთა 5 : 3 ; რომაელთა 8 : 28 ;
3.46.3. ღმერთი გვაწრთობს განსაცდელებით

იგ.17,3 ეს.1,25; 48,9-11 იერ.9,6 ეზეკ.22,20-22 ზაქ.13,9 მალ.3,2.3; 1პეტ.1,6.[7]

- ღმერთი წინასწარ გვამცნობს განსაცდელს დაბ.2,17 რჯ.13,3 კოლ.2,4.8

- ღმერთი სცდის თავის მოყვარულთ დაბ.22,1 ებრ.11,17

- თავის რჩეულ ხალხს გამ.15,25; 16,4; 20,20 რჯ.8,2.3 მსაჯ.2,22; 3,1-4; 3 ეზრ.16,74

- როგორც კაცი წვრთნის თავის შვილს რჯ.8,5 იგ.3,11.12 ებრ.5,8; 12,5 გმცხ.3,19

- ჩვენდა სასიკეთოდ, მომავლისთვის რჯ.8,16 რომ.8,28

- ამხილებს იობ.5,17 იგ.3,11.12 ებრ.12,5 გმცხ.3,19

- დასჯით ასწავლის ფს.93,12; 118,67.71

- ვიყოთ მზად გამოგვცადოს უფალმა იობ.23,10 ფს.25,2; 65,9-12

- ღმერთი იხსნის ფს.137,7 გმცხ.3,10.11

- სამართლიანად შეგვაჭირვებს ფს.118,75

- გვწმენდს ეს.4,4 ზაქ.13,9 მალ.3,2.3

- ამაო წრთობა ეს.48,10 საქ.5,1-3

- დამთმენი გადარჩება მათ.10,22; 1კორ.9,19.25 ებრ.10,32 გმცხ.2,10

- განსაცდელში მყოფთ აღთქმული აქვთ ჯილდო ლუკ.22,28-30 იაკ.1,[12] გმცხ.2,10; 3,21

- შეჭირვებულნი განისვენებენ უფლის ზეცით გამოცხადების შემდეგ 2თეს.1,7

- ჭირი არ დაგელევათ, მაგრამ გამხნევდით ინ.16,33 ფლპ.1,29 ებრ.11,36-38

- სიხარულით მიიღეთ განსაცდელი იაკ.1,2-4; 1პეტ.4,12-16 რომ.5,3

- განსაცდელი სრულყოფისთვისაა 1პეტ.5,10

- ბოლოს ცეცხლით გამოიცდება ჩვენი საქმეები 1კორ.3,13-15

- თანამოზიარენი ვართ მისი ვნებებისა, ვემსგავსებით მის სიკვდილს ფლპ.3,10

- შეაგონეთ ერთმანეთს, რათა არავინ გაქვავდეს ცოდვის საცთურით ებრ.3,13