ხალხი, ხალხები


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 10 : 32 ; დაბადება 12 : 2 ; დაბადება 15 : 14 ; დაბადება 17 : 4 ; დაბადება 19 : 37 ; დაბადება 23 : 12 ; დაბადება 25 : 23 ; გამოსვლა 19 : 6 ; ლევიანნი 18 : 27 ; მეორე რჯული 4 : 7 ; მეორე რჯული 28 : 1 ; მეორე რჯული 32 : 8 ; ნეემია 1 : 8 ; იგავნი 14 : 34 ; ესაია 1 : 4 ; ესაია 26 : 2 ; ესაია 55 : 5 ; ესაია 66 : 8 ; იერემია 18 : 8 ; იერემია 25 : 1 ; დანიელი 2 : 44 ; მათე 21 : 43 ; მათე 24 : 14 ; ლუკა 21 : 24 ; იოანე 8 : 33 ; იოანე 11 : 51 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 26 ; 1პეტრე 2 : 9 ; რომაელთა 9 : 4 ;
=1.2.113 ხალხი, ხალხები

მსოფლიოს შესახებ:
- ნოეს შთამომავლები დაბ.10,32
- წარმოშობილნი ერთი კაცისგან დაბ.19,37.38 საქ.17,26
- დაყოფილნი ღმერთის მიერ რჯ.32,8
- მართავს ღმერთი იერ.25,9
- მემკვიდრეობით გადაეცემათ სხვადასხვა მახასიათებლები დაბ.25,23 ეს.1,4
- მორალური გახრწნილება ხალხის ლევ.18,27
- განსჯის ღმერთი დაბ.15,14
- სიმართლე აღაზევებს რჯ.28,1 იგავ.14,34
- მონანიება სცვლის იერ.18,8
- პატივისცემა მათ მიმართ მათ.23,12
- აბრაამი - მრავალი ერის მამა დაბ.17,4
- სარა - მრავალი ხალხის დედა დაბ.17,16
- მომავლის გაცხადება დან.2,44
- ეხარება ყველა ხალხს დასასრულის ჟამს მათ.24,14

ისრაელის შესახებ:
- პატრიარქი აბრაამი დაბ.12,2 იოან.8,33
- გამოყოფილი ერთ მთელად გამ.19,6
- მიიღო კურთხევები რჯ.4,7.8 რომ.9,4.5
- დაისაჯა ღმერთის მიერ იერ.25,1-11
- გააბნია ხალხებში ნეემ.1,8 ლუკ.21,24
- ქრისტე მოკვდა მისთვის იოან.11,51

ჭეშმარიტი ღვთის ხალხის შესახებ:
- იწოდება მართლად ეს.26,2
- მოხმობილია ეს.55,5
- შობილია ერთ დღეს ეს.66,8
- ღირსეულია მათ.21,43
- მორწმუნეები - ხალხი 1პეტ.2,9

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 10
32. ეს არის ნოეს ძეთა შთამომავლობა, თავ-თავის ხალხებში, თავისი გვარების მიხედვით. წარღვნის შემდეგ მათგან განშტოვდნენ ერები მთელ დედამიწაზე.

დაბადება 12
2. დიდ ერად გაქცევ, გაკურთხებ, განვადიდებ შენს სახელს და კურთხეული იქნები.

დაბადება 15
14. და ხალხს, რომელსაც ისინი დაემონებიან, მე განვსჯი; ამის შემდეგ დიდი ქონებით გამოვლენ მონობიდან.

დაბადება 17
4. "აჰა, ჩემი აღთქმა შენთან - მრავალი ერის მამა იქნები!
16. ვაკურთხებ მას და ძესაც მოგცემ მისგან; აჰა, მასაც ვაკურთხებ და გახდება იგი ერების დედა; ხალხთა მეფენი წარმოიშობიან მისგან”.

დაბადება 19
37. ეყოლა უფროსს ძე და სახელად მოაბი დაარქვა. ის არის მოაბელთა მამა დღემდე.
38. უმცროსსაც ეყოლა ძე, დაარქვა სახელად ბენ-ყამი და თქვა: "ძე ჩემი მოდგმისა”. ის არის ყამონელთა მამა დღემდე.

დაბადება 23
12. მიწამდე დაუკრა თავი აბრაამმა ამ ქვეყნის ხალხს

დაბადება 25
23. უთხრა უფალმა: "ორი ერია შენს მუცელში, ორი ხალხი გამოვა შენი საშოდან. ერთი მეორეზე ძლიერი იქნება და უფროსი დაემონება უმცროსს”.

გამოსვლა 19
6. იქნებით ჩემთვის მღვდელთა სამეფოდ და წმიდა ერად. აჰა, სიტყვები, რომელთაც ეტყვი ისრაელის შვილებს!”

ლევიანნი 18
27. რადგან ყველა ამგვარი საძაგლობა ჩაიდინა ამ ქვეყნის ხალხმა, რომელიც თქვენზე წინ იყო; და შეიბილწა ქვეყანა;

მეორე რჯული 4
7. რადგან რომელი ერია ასე დიდი, რომელთანაც ისე ახლოა მისი ღმერთები, როგორც უფალი, ჩვენი ღმერთი, როცა კი შევღაღადებთ მას?
8. რომელი ერია ისე დიდი, რომელსაც იმ რჯულის მსგავსი წესები და სამართლიანი სამართალი აქვს, როგორსაც დღეს გაძლევთ?

მეორე რჯული 28
1. "და თუ გულდასმით მოუსმენ უფლის, შენი ღმერთის ხმას, რათა დაიცვა და აღასრულო მისი ყველა მცნება, რომელსაც გამცნებ დღეს, მაშინ დაგაყენებს უფალი, შენი ღმერთი, დედამიწის ყველა ერზე მაღლა.

მეორე რჯული 32
8. როცა სამკვიდროს უნაწილებდა ხალხებს უზენაესი და ერთმანეთს დააშორა ადამის ძენი, მაშინ დაუდგინა ერებს საზღვრები ისრაელის ძეთა რიცხვისამებრ.

ნეემია 1
8. გაიხსენე, გემუდარები, სიტყვა, რომელიც ამცნე მოსეს, შენს მსახურს: თუ მიორგულებთ, ხალხებში გაგაბნევთო.

იგავნი 14
34. სიმართლე აღაზევებს ერს; ცოდვა კი ხალხთა სირცხვილია.

ესაია 1
4. ჰოი, ცოდვილო ერო, დანაშაულით დამძიმებულო ხალხო, ბოროტმოქმედთა თესლო, გახრწნილების ძენო; მათ მიატოვეს უფალი, შეიძულეს ისრაელის წმიდა, ზურგი აქციეს.

ესაია 26
2. გააღეთ ჭიშკრები! რათა შემოვიდეს მართალი და ერთგულების შემნახველი ერი.

ესაია 55
5. აჰა, მოუხმობ ერს, რომელსაც არ იცნობდი და ერი, რომელიც არ გიცნობდა, გამოიქცევა შენთან, უფლის, შენი ღმერთისა და ისრაელის წმიდის გულისთვის, ვინაიდან მან განგადიდა შენ.

ესაია 66
8. ვის გაუგონია ასეთი ამბავი, ვის უნახავს ასეთი საქმე? თუ გაჩენილა ქვეყანა ერთ დღეში, თუ შობილა ერი ერთბაშად? როგორც კი ასტკივდა სიონს, შვა კიდეც თავისი ძენი.

იერემია 18
8. მაგრამ ის ერი, რომელზეც ვთქვი, თუ მოიქცევა თავისი ბოროტებისგან, გადავიფიქრებ და აღარ დავატეხ იმ ბოროტებას, მას რომ ვუპირებდი.

იერემია 25
1. სიტყვა, რომელიც ისმინა იერემიამ იუდას მთელ ხალხზე იეჰოიაკიმ იოშიას ძის, იუდას მეფის მეფობის მეოთხე წელს. ეს იყო პირველი წელი ბაბილონის მეფის ნაბუქოდონოსორის მეფობისა.
9. აჰა, გამოვგზავნი და მივიყვან ჩრდილოეთის ყველა ტომს, ამბობს უფალი, ნაბუქოდონოსორთან, ბაბილონის მეფესთან, ჩემს მსახურთან. და ავამხედრებ მათ ამ ქვეყანასა და მის მკვიდრებზე და ყველა ხალხზე ირგვლივ, გავანადგურებ მათ, სამუდამო საფრთხობელად, დასაცინად და ნანგრევებად გადავაქცევ.

დანიელი 2
44. იმ მეფეთა დღეებში დააფუძნებს ზეციური ღმერთი სამეფოს, რომელიც არ დაინგრევა უკუნისამდე; არც სხვა ხალხს გადაეცემა ეს სამეფო. ის შემუსრავს და დაანგრევს ყველა სამეფოს, თვითონ კი სამუდამოდ იდგება.

მათე 21
43. ამიტომ გეუბნებით თქვენ, რომ წაგერთმევათ ღმერთის სამეფო და მიეცემა ერს, რომელიც მის ნაყოფებს გამოიღებს.

მათე 24
14. და ექადაგება სამეფოს ეს სახარება მთელ მსოფლიოს ყველა ერისთვის დასამოწმებლად და მაშინ დადგება აღსასრული.

ლუკა 21
24. მახვილის პირით დაეცემიან, ტყვედ წაასხამენ ყველა ხალხში და წარმართნი გათელავენ იერუსალიმს, სანამ არ დასრულდება წარმართთა დღეები.

იოანე 8
33. მიუგეს მას: "ჩვენ აბრაჰამის თესლი ვართ და არასოდეს არავისი მონები ვყოფილვართ. როგორღა ამბობ, თავისუფლები გახდებითო?”

იოანე 11
51. ეს თავისით არ უთქვამს, არამედ მღვდელმთავრობდა იმ წელიწადს და იწინასწარმეტყველა, რომ ერისთვის მოკვდებოდა იესო.

საქმეები 17
26. ერთიდან შექმნა ადამიანთა ყოველი ხალხი, რათა დედამიწის ზურგზე დასახლებულიყვნენ; წინასწარ დააწესა მათ დასასახლებლად დრონი და საზღვრები,

1პეტრე 2
9. თქვენ კი რჩეული მოდგმა ხართ, სამეფო სამღვდელოება, წმიდა ერი, წილხვედრი ხალხი, რათა გამოაცხადოთ მისი სათნოება, ვინც სიბნელიდან თავისი საკვირველი სინათლისკენ გამოგიხმოთ.

რომაელთა 9
4. რომლებიც ისრაელიანები არიან და რომლებსაც შვილებაც ეკუთვნით და დიდებაც, აღთქმანიც და რჯულმდებლობაც, მსახურებანიც და დაპირებანიც.
5. მათნი არიან მამანი და მათგანაა ხორციელად ქრისტე, რომელიც არის ღმერთი ყოველთა ზედა, უკუნისამდე კურთხეული, ამინ.