ხეთი და ხეთელები


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 10 : 15 ; დაბადება 15 : 20 ; დაბადება 23 : 3 ; დაბადება 27 : 46 ; დაბადება 36 : 2 ; დაბადება 49 : 30 ; მეორე რჯული 7 : 1 ; მსაჯულნი 3 : 5 ; 1მეფეთა 26 : 5 ; 2მეფეთა 11 : 6 ; 3მეფეთა 10 : 29 ; 3მეფეთა 11 : 1 ; 4მეფეთა 7 : 6 ; ეზრა 9 : 1 ; ეზეკიელი 16 : 3 ;
=1.9.67 ხეთი და ხეთელები

ხეთი იყო
- ქანაანის ძე დაბ.10,15

ხეთელები
- ქანაანის 7 ხალხიდან ერთერთი რჯ.7,1
- პალესტინის ძირძველი მკვიდრნი ეზეკ.16,3.45
- მართავდნენ მეფეები 3მფ.10,29
- მათი მიწები აღთქმულია ისრაელიანებისთვის დაბ.15,20
- აბრაამმა იყიდა მათგან მინდორი დაბ.23,3-20
- ესავი დაქორწინდა ხეთელ ქალებზე დაბ.27,46; 36,2
- არასრული განადგურება მსაჯ.3,5
- სოლომონს ჰყავდა ხეთელი ქალები 3მფ.11,1
- ისრაელის მეფე ქირაობდა მის სამხედრო ძალას 4მფ.7,6
- ისრაელიანები იყვნენ მათთან აღრეულნი ეზრ.9,1

ცნობილი ხეთელები:
- ყეფრონი დაბ.49,30
- ახიმელექი 1მფ.26,5
- ურია 2მფ.11,6

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 10
15. ქანაანმა შვა სიდონი, თავისი პირმშო, და ხეთი,

დაბადება 15
20. ხეთელთა, ფერიზელთა, რეფაიმელთა,

დაბადება 23
3. წამოდგა აბრაამი თავის მკვდრისაგან და უთხრა ხეთელებს:

დაბადება 27
46. უთხრა რებეკამ ისაკს: შემაძულეს სიცოცხლე ხეთელმა ქალებმა; თუ იაკობმაც ხეთელებისგან მოიყვანა ცოლი, ამ ქვეყნის ქალები რომ არიან, ისეთი, რაღად მინდა მაშინ თავი ცოცხალი?

დაბადება 36
2. ესავმა ქანაანის ასულთაგან შეირთო ცოლები: ყადა, ხეთელი ელონის ასული, და ოჰოლიბამა, ყანას ასული, ხიველი ციბეყონის შვილიშვილი;

დაბადება 49
30. მღვიმეში, რომელიც მახფელას ველზეა, მამრეს პირდაპირ, ქანაანის ქვეყანაში; მინდორზე, რომელიც აბრაჰამმა იყიდა ხეთელი ყეფრონისაგან საკუთარ სამარხად.

მეორე რჯული 7
1. როცა მიგიყვანს უფალი, შენი ღმერთი, იმ ქვეყანაში, რომლის დასამკვიდრებლადაც მიდიხართ და მოგაშორებს მრავალრიცხოვან ხალხებს - ხეთელებს, გირგაშელებს, ამორეველებს, ქანაანელებს, ფერიზელებს, ხივიელებს და იებუსელებს - შვიდ ხალხს, შენზე მრავალრიცხოვანს და ძლიერს,

მსაჯულნი 3
5. და დამკვიდრდნენ ისრაელის ძენი ქანაანელთა, ხეთელთა, ამორელთა, ფერიზელთა, ხიველთა და იებუსელთა შორის.

1მეფეთა 26
5. ჰკითხა დავითმა ახიმელექ ხეთელს და აბიშაის, ცერუიას ძეს, იოაბის ძმას: "ვინ ჩამომყვება საულთან ბანაკში?” უთხრა აბიშაიმ: "მე ჩამოგყვები”.

2მეფეთა 11
6. შეუთვალა იოაბს დავითმა: "გამომიგზავნე ურია ხეთელი”. იოაბმაც გამოუგზავნა.

3მეფეთა 10
29. ვერცხლის ექვსასი შეკელი ჯდებოდა ეგვიპტეში ეტლის შეძენა და გატანა, ას ორმოცდაათი კი - ცხენისა; ასევე ამარაგებდნენ ისინი ხეთელთა და არამელთა მეფეებს.

3მეფეთა 11
1. ფარაონის ასულის გარდა, მრავალი უცხოტომელი ქალი უყვარდა მეფე სოლომონს: მოაბელნი, ყამონელნი, ედომელნი, ციდონელნი და ხეთელნი.

4მეფეთა 7
6. უფალმა ჩაასმინა არამელთა ლაშქარს ეტლებისა და ცხენების ხმაური და დიდი ლაშქრის ყიჟინა. ერთმანეთისთვის უთქვამთ: ხეთელთა და ეგვიპტელთა მეფეები დაიქირავა ჩვენს წინააღმდეგ ისრაელის მეფემ და თავს დაგვესხნენო.

ეზრა 9
1. ამ ყოველივეს დასასრულს, მომეახლნენ მთავარნი და მითხრეს: „ისრაელის ხალხი, მღვდლები და ლევიანნი არ გამოეყვნენ სხვა ქვეყნების - ქანაანის, ხეთის, ფერიზის, იებუსის, ყამონის, მოაბის, ეგვიპტისა და ამორის ხალხებსა და მათ სისაძაგლეებს,

ეზეკიელი 16
3. უთხარი, ასე ეუბნება-თქო უფალი ღმერთი იერუსალიმს: წარმოშობა და სამშობლო შენი ქანაანის ქვეყნიდანაა. მამაშენი - ამორელია და დედაშენი - ხეთელი.