ბეთუელი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 22 : 22 ; დაბადება 24 : 15 ; დაბადება 25 : 20 ; დაბადება 28 : 2 ;
=1.9.65 ბეთუელი

- აბრაამის ძმის ნახორის ძე დაბ.22,22
- რებეკას და ლაბანის მამა დაბ.24,15
- უფლის ნებას არ ეწინააღმდეგება დაბ.24,50
- მისი ასული შეირთო ცოლად ისააკმა დაბ.25,20
- მისი სახლიდან ცოლის სათხოვნელად მიდის იაკობი დაბ.28,2

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 22
22. ქესედი, აზო, ფილდაში, იდლაფი და ბეთუელი”.

დაბადება 24
15. ჯერ ლაპარაკიც არ დაემთავრებინა, რომ მხარზე სურაშემოდგმული რებეკა გამოჩნდა, ბეთუელის, მილქასი და აბრაჰამის ძმის, ნახორის ძის ქალიშვილი.
50. და მიუგეს ლაბანმა და ბეთუელმა: "უფლისგან გამოვიდა ეს საქმე და ვერც კარგს ვიტყვით და ვერც ცუდს.

დაბადება 25
20. და იყო ისაკი ორმოცი წლისა, როდესაც ცოლად შეირთო რებეკა, ასული არამელი ბეთუელისა ფადან-არამიდან, არამელი ლაბანის და.

დაბადება 28
2. წადი შუამდინარეთში, დედაშენის მამის, ბეთუელის სახლში, და დედაშენის ძმის, ლაბანის ასულთაგანი შეირთე ცოლად;

-------------------------
სურათზე: ბეთუელი აკურთხებს რებეკას