ძარცვა, მძარცველები


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 34 : 27 ; გამოსვლა 12 : 36 ; ლევიანნი 19 : 13 ; მსაჯულნი 2 : 14 ; მსაჯულნი 5 : 30 ; 4მეფეთა 7 : 16 ; 4მეფეთა 17 : 20 ; 4მეფეთა 21 : 14 ; 2ნეშტთა 14 : 14 ; 2ნეშტთა 25 : 13 ; ნეემია 4 : 4 ; იობი 15 : 21 ; იობი 20 : 11 ; ფსალმუნები 34 : 10 ; ფსალმუნები 43 : 10 ; ფსალმუნები 61 : 10 ; ფსალმუნები 79 : 12 ; ფსალმუნები 88 : 41 ; იგავნი 1 : 13 ; იგავნი 22 : 23 ; იგავნი 28 : 24 ; ესაია 10 : 2 ; ესაია 11 : 14 ; ესაია 13 : 16 ; ესაია 15 : 1 ; ესაია 17 : 14 ; ესაია 21 : 2 ; ესაია 24 : 3 ; ესაია 42 : 22 ; ესაია 60 : 18 ; იერემია 6 : 7 ; იერემია 20 : 5 ; იერემია 21 : 12 ; იერემია 22 : 3 ; იერემია 30 : 16 ; იერემია 47 : 4 ; იერემია 48 : 1 ; იერემია 49 : 3 ; იერემია 50 : 11 ; ეზეკიელი 16 : 39 ; ეზეკიელი 18 : 18 ; ეზეკიელი 23 : 26 ; ეზეკიელი 32 : 9 ; ეზეკიელი 39 : 10 ; ეზეკიელი 45 : 9 ; დანიელი 11 : 24 ; ოსია 13 : 15 ; ამოსი 3 : 10 ; აბდია 1 : 6 ; იონა 3 : 6 ; მიქა 2 : 4 ; ნაუმი 2 : 2 ; ნაუმი 3 : 7 ; აბაკუმი 1 : 3 ; აბაკუმი 2 : 8 ; აბაკუმი 3 : 16 ; სოფონია 2 : 9 ; ზაქარია 2 : 8 ; ზაქარია 11 : 2 ; ზაქარია 14 : 2 ; მალაქია 3 : 8 ; მათე 12 : 29 ; მათე 23 : 25 ; მათე 27 : 31 ; მარკოზი 3 : 27 ; მარკოზი 15 : 20 ; ლუკა 10 : 30 ; ლუკა 11 : 22 ; იოანე 10 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 19 : 37 ; 2კორინთელთა 5 : 4 ; ფილიპელთა 2 : 6 ; კოლასელთა 2 : 11 ; კოლასელთა 3 : 9 ; გამოცხადება 17 : 16 ;
=4.19.33 ძარცვა, მძარცველები

სიტყვასიტყვით:
- მტრების გაძარცვა დაბ.34,27 გამ.12,36 სოფ.2,9
- მოძმის გაძარცვა ლევ.19,13 ეზეკ.18,18
- ტანსაცმლის გახდა მსაჯ.5,30 ეზეკ.16,39; 23,26 იონ.3,6 მათ.27,31 მარ.15,20
- მტრის მძარცველობა 2ნეშ.14,14; 25,13 ფს.43,10 დან.11,24.33 ამ.3,11
- მტაცებლობა იობ.20,19 ფს.61,10 იგავ.1,13 ეს.10,2; 60,18 იერ.6,7; 20,8; 22,17; 50,11 ეზეკ.45,9 ოს.13,15 ამ.3,10 მიქ..2,4 აბაკ.1,3 მათ.23,25 ლუკ.11,39
- მშვენების, ძლევამოსილების და დიდების ფს.79,12; 88,41 ეზეკ.32,9 ნაუმ.2,2 ზაქ.11,2.3
- დედმამის მძარცველი იგავ.28,24
- ხალხის გაძარცვა ეს.42,22
- ბაღ-ვენახის მოსავლის იერ.48,32
- სახლების ზაქ.14,2
- მეათედების არმიტანით ღმერთის გაძარცვა მალ.3,8.9
- სატანის მათ.12,29 მარ.3,27 ლუკ.11,22
- გზის ყაჩაღობა ლუკ.10,30
- ცრუწინასწარმეტყველები - ავაზაკები იოან.10,1.8
- ტაძრის საქ.19,37
- ბაბილონის გმცხ.17,16

მძარცველების სასჯელი:
- მძარცველთა ხვედრი იგავ,1,19 ეს.15,1; 17,14
- მისცემს მძარცველებს მსაჯ.2,14; 4მფ.7,16; 17,20; 21,14 ნეემ.4,4 იობ.15,21 ეს.10,6.13; 11,14; 13,16; 21,2; 24,3 იერ.20,5; 30,16; 47,4; 48,1; 49,3.28; 50,37 ეზეკ.39,10 აბაკ.2,8

უფალია მათ წინააღმდეგ იგავ22,23 იერ.49,10 აბდ.1,6 ნაუმ.3,7 აბაკ.3,16 ზაქ.2,8
- უფალი იცავს მძარცველებისგან ფს.34,10
- არ დაამყაროთ იმედი მძარცველობაზე ფს.61,10
- იხსენით გაძარცული მოძალადის ხელიდან იერ.21,12; 22,3

სიმბოლურად:
- ქრისტეს ნაძარცვად არ შეურაცხავს ღვთის სწორად ყოფნა ფლპ.2,6
- ქრისტემ ძალისგან განძარცვა კოლ.2,15

- სხეულისგან განთავისუფლება 2კორ,5,4
- ძველი კაცისგან განთავისუფლება კოლ.2,11; 3,9