მწარე ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 26 : 35 ; დაბადება 27 : 34 ; დაბადება 42 : 38 ; დაბადება 44 : 29 ; დაბადება 49 : 23 ; გამოსვლა 1 : 14 ; გამოსვლა 3 : 7 ; გამოსვლა 12 : 8 ; გამოსვლა 15 : 23 ; რიცხვნი 5 : 18 ; რიცხვნი 9 : 11 ; მეორე რჯული 32 : 32 ; მსაჯულნი 5 : 23 ; რუთი 1 : 13 ; 1მეფეთა 1 : 6 ; 1მეფეთა 15 : 32 ; 1მეფეთა 22 : 1 ; 1მეფეთა 30 : 5 ; 2მეფეთა 2 : 26 ; 2მეფეთა 17 : 8 ; 3მეფეთა 2 : 8 ; 4მეფეთა 4 : 27 ; 4მეფეთა 14 : 26 ; 4მეფეთა 20 : 3 ; ეზრა 10 : 1 ; ესთერი 4 : 1 ; იობი 3 : 20 ; იობი 7 : 11 ; იობი 10 : 1 ; იობი 13 : 26 ; იობი 21 : 25 ; იობი 27 : 2 ; იობი 30 : 4 ; ფსალმუნები 63 : 3 ; ფსალმუნები 72 : 21 ; ფსალმუნები 74 : 8 ; ფსალმუნები 105 : 33 ; იგავნი 5 : 4 ; იგავნი 14 : 10 ; იგავნი 17 : 25 ; იგავნი 27 : 7 ; იგავნი 31 : 6 ; ეკლესიასტე 7 : 26 ; ესაია 5 : 20 ; ესაია 16 : 9 ; ესაია 22 : 4 ; ესაია 24 : 9 ; ესაია 33 : 7 ; ესაია 38 : 3 ; იერემია 2 : 19 ; იერემია 4 : 18 ; იერემია 6 : 26 ; იერემია 13 : 17 ; იერემია 31 : 15 ; გოდება იერემიასი 1 : 2 ; გოდება იერემიასი 3 : 5 ; ეზეკიელი 3 : 14 ; ეზეკიელი 27 : 30 ; ამოსი 8 : 10 ; იონა 4 : 1 ; სოფონია 1 : 14 ; ზაქარია 12 : 10 ; მათე 26 : 75 ; ლუკა 22 : 62 ; საქმენი მოციქულთა 8 : 23 ; იაკობი 3 : 11 ; ეფესელთა 4 : 3 ; ებრაელთა 12 : 15 ; გამოცხადება 8 : 11 ; გამოცხადება 10 : 9 ;
=4.20.16 მწარე ბიბლიაში

მწარე
- ბალახის ჭამა საკვების ნაკლებობისას იობ.30,4 იგავ.27,7
- ბოლო 2მფ.2,26 იგავ.5,4 ამ.8,10
- ბოროტება იერ.4,18 ეფ.4,31 ებრ.12,15
- ბრაზი ეფ.4,31
- გაძღომა სიმწარით გოდ.3,15
- გმობა ეფ.4,31
- ეჭვიანობის წყალი ქალის ერთგულებაში გამოსაცდელად რიცხ.5,11-31
- მარცვლები - ცოდვა რჯ.32,32
- მწვანილეული პასექის ღამეს გამ.12,8 რიცხ.9,1
- ნაღველი საქ.8,23
- რისხვა ეფ.4,31
- სიკვდილი 1მფ.15,32
- სიტყვა ფს.63,3
- ტირილი 4მფ.20,3 ეზრ.10,1 ესთ.4,1 ეს.16,9; 22,4; 33,7; 38,3 იერ.6,26; 13,17; 31,15 გოდ.1,2 ეზეკ.27,30 სოფ.1,14 ზაქ.12,10 მათ.26,75 ლუკ.22,62
- ტკბილად თვლის მწარეს და ტკბილს - მწარედ ეს.5,20
- ტკბილს და მწარეს ერთი სათავე არ აქვს იაკ.3,11
- უბედურება 4მფ.14,26 გოდ.3,19 ეზეკ.27,31
- უფლის მიტოვება მწარეა იერ.2,19
- ფესვი ბოროტებისა ებრ.12,15
- ქალი ეკლ.7,26
- ღვინო ბოროტთათვის ფს.74,8 ეს.24,9
- ყვირილი ეფ.4,31
- შურით და შუღლით სავსე გული იაკ.3,14
- წყალი მარაში გამ.15,23-25
- წვნევა სიმწარის ეს.38,17
- წყევლა მსაჯ.5,23; 3მფ.2,8
- ხმა დაბ.27,34

გამწარება
- გაღიზიანება იონ.4,1
- გულის ფს.72,21 იგავ.14,10
- მეტოქისგან გაღიზიანება 1მფ.1,6.7
- მუცლის გმცხ.10,9.10
- მტრობით დაბ.49,23
- მხიარულება სიმწარედ იქცა ეს.24,11
- სიკვდილით ახლობლის რუთ.1,13.20
- სიონი გოდ.1,4
- სიცოცხლის დაბ.42,38; 44,29.31 გამ.1,14 იობ.7,11
- სულის დაბ.26,35; 1მფ.1,10; 22,1; 4მფ.4,27 იობ.3,20; 10,1; 21,25; 27,2 ფს.105,33 იგავ.31,6 ეს.38,15 ეზეკ.3,14; 27,31
- ტანჯვით გამ.3,7
- შეჭირვება გოდ.3,5
- შვილების საქციელის გამო 1მფ.30,5 იგავ.17,25
- შვილების წართმევით 2მფ.17,8
- ცოდვების გამო იობ.13,26
- წყლების გამწარება გმცხ.8,11