მთები ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 8 : 4 ; დაბადება 22 : 2 ; დაბადება 31 : 21 ; დაბადება 36 : 8 ; გამოსვლა 3 : 1 ; გამოსვლა 19 : 2 ; რიცხვნი 21 : 20 ; რიცხვნი 33 : 47 ; რიცხვნი 34 : 7 ; მეორე რჯული 3 : 25 ; მეორე რჯული 11 : 29 ; მეორე რჯული 27 : 13 ; მეორე რჯული 34 : 1 ; იესო ნავეს ძე 8 : 30 ; იესო ნავეს ძე 13 : 11 ; მსაჯულნი 2 : 9 ; მსაჯულნი 4 : 6 ; მსაჯულნი 7 : 1 ; 1მეფეთა 13 : 2 ; 1მეფეთა 17 : 3 ; 1მეფეთა 23 : 18 ; 1მეფეთა 26 : 19 ; 2მეფეთა 1 : 5 ; 2მეფეთა 5 : 7 ; 3მეფეთა 18 : 19 ; ფსალმუნები 41 : 6 ; ფსალმუნები 67 : 15 ; ესაია 8 : 18 ; ესაია 27 : 13 ; ესაია 31 : 4 ; ესაია 40 : 9 ; ესაია 44 : 23 ; ესაია 65 : 7 ; იერემია 13 : 16 ; ამოსი 6 : 1 ; მათე 4 : 8 ; მათე 5 : 1 ; მათე 14 : 23 ; მათე 17 : 1 ; მათე 21 : 21 ; მათე 24 : 3 ; მათე 26 : 30 ; მათე 27 : 33 ; ლუკა 3 : 5 ; ლუკა 24 : 50 ; საქმენი მოციქულთა 1 : 12 ; 1კორინთელთა 13 : 2 ;
=1.1.113 მთები ბიბლიაში

ბიბლიაში მოხსენიებულია:
- არარატი დაბ.8,4
- ბაშანი ფს.67,15
- ბეთელი 1მფ.13,2
- გალაადი, გილყადი დაბ.31,21.25
- გერიზიმი რჯ.11,29
- გილბოაყი 2მფ.1,5.20
- გოლგოთა მათ.27,33
- ეფრემის მსაჯ.2,9
- ზეთისხილის (ელეონი) მათ.24,3
- თაბორი მსაჯ.4,6-14
- ლიბანი რჯ.3,25
- მიცყარი ფს.41,6
- მორეს მსაჯ.7,1
- მორიას დაბ.22,2
- ნებო რჯ.34,1
- სეყირი დაბ.36,8
- სინაი გამ.19,2-20
- სიონი ეს.31,4
- ფისგა რიცხ.21,20
- ქარმელი 3მფ.18,19
- ღებალი რჯ.27,13
- ყაბარიმი რიცხ.33,47.48
- ხაქილა, ხაქიელი 1მფ.23,18
- ხერმონი იესნ.13,11
- ხორები (სინაი) გამ.3,1
- ჰორი რიცხ.34,7.8

ქრისტეს ცხოვრებასთან დაკავშირებული მთები:
- გამოცდის მათ.4,8
- ქადაგების მათ.5,1
- ლოცვის მათ.14,23
- ფერისცვალების მათ.17,1
- წინასწარმეტყველების მათ.24,3
- ვნების წინა ბრძოლის მათ.26,30.31
- ამაღლების ლუკ.24,50 საქ.1,9.12

ჰქონდათ მნიშვნელობა
- საზღვრების დადგენისას რიცხ.34,7.8
- ადგილმდებარეობის მოსახილად რჯ.3,27
- სანადიროდ 1მფ.26,19
- საომრად 1მფ.17,3
- თავდაცვისთვის ამ.6,1
- თავშესაფრად მათ.24,16
- კერპთაყვანისცემისთვის ეს.65,7
- როგორც შეკრების ადგილი იესნ.8,30-33

მთებზე მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენები ძველი ღთქმის ჟამს:
- ნოეს კიდობანი შეჩერდა არარატის მთაზე დაბ.8,4
- აბრაამის რწმენის გამოცდა მორიას მთაზე დაბ.22,2-19
- რჯული იქნა მოცემული სინაიზე გამ.19,2.3
- მოსემ დაინახა ქანაანი ფისგას მწვერვალიდან რჯ.34,1
- ბაალის წინასწარმეტყველთა შეჯიბრი ქარმელის მთაზე 3მფ.18,19-42
- დავითმა აქცია საცხოვრებლად სიონი 2მფ.5,7

სიმბოლურად:
- ღმერთის მფარველობა ეს.31,4
- ღმერთის თანაყოფნა ეს.8,18
- მსჯავრის იერ.13,16
- მადლის ჟამი ეს.27,13
- მესიის მოსვლა ეს.40,9
- დიდი სიხარული ეს.44,23
- დიდი რწმენა მათ.21,21; 1კორ.13,2
- ადამიანთა სიამაყე ლუკ.3,5

-----------------
სურათზე: სინაის მთა