ლურჯი და ცისფერი ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 25 : 4 ; გამოსვლა 26 : 1 ; გამოსვლა 27 : 16 ; გამოსვლა 28 : 5 ; გამოსვლა 35 : 23 ; გამოსვლა 36 : 8 ; გამოსვლა 38 : 18 ; გამოსვლა 39 : 1 ; რიცხვნი 4 : 6 ; რიცხვნი 15 : 38 ; 2ნეშტთა 2 : 7 ; 2ნეშტთა 3 : 14 ; ესთერი 8 : 15 ; იერემია 10 : 9 ; ეზეკიელი 27 : 7 ;
=1.1.110 ლურჯი და ცისფერი ბიბლიაში

- ქსოვილი გამ.25,4; 27,16; 28,15.31; 35,35; 36,8; 39,1.3.24.29 რიცხ.4,6.7.9.11.12
- სავანის გადასაფარებელი გამ.26,1
- მარყუჟი გამ.26,4; 36,11
- ფარდა გამ.26,31
- კრეტსაბმელის ერთერთი ფერი გამ.26,36; 2ნეშ.3,14
- ბისონი გამ.28,5.6.8; 35,23.25; 36,35.37; 38,18.23; 39,2.3.5.8
- მატყლი გამ.28,5; 35,6
- ზონარი გამ.28,28.37; 39,21.31
- ძაფი გამ.28,33 რიცხ.15,38
- ნართი გამ.35,23.25; 2ნეშ.2,7.14
- სამოსელი გამ.39,22 ესთ.8,15 იერ.10,9 ეზეკ.27,34
- დროშა ეზეკ.27,7