ქალაქები - დასახლებული პუნქტები


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 4 : 17 ; დაბადება 13 : 13 ; დაბადება 14 : 8 ; დაბადება 19 : 29 ; დაბადება 23 : 10 ; ლევიანნი 25 : 29 ; რიცხვნი 35 : 6 ; მეორე რჯული 2 : 37 ; მეორე რჯული 3 : 5 ; მეორე რჯული 19 : 3 ; იესო ნავეს ძე 13 : 17 ; რუთი 4 : 1 ; 3მეფეთა 9 : 19 ; 4მეფეთა 7 : 10 ; 1ნეშტთა 11 : 5 ; 1ნეშტთა 15 : 1 ; ნეემია 13 : 19 ; იგავნი 16 : 32 ; ესაია 1 : 10 ; ესაია 19 : 18 ; ესაია 52 : 1 ; იერემია 32 : 44 ; დანიელი 9 : 24 ; იოველი 3 : 17 ; იონა 3 : 5 ; მათე 5 : 14 ; მათე 11 : 23 ; ლუკა 2 : 4 ; საქმენი მოციქულთა 9 : 24 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 16 ; გამოცხადება 11 : 2 ; გამოცხადება 21 : 2 ; ფსალმუნები 45 : 4 ; ფსალმუნები 47 : 1 ; აბაკუმი 2 : 12 ; ებრაელთა 11 : 10 ;
=1.2.103 ქალაქები - დასახლებული პუნქტები

ზოგი ცნობა მათ შესახებ:
- პირველი აშენებული სახელად ენოქი დაბ.4,17
- ერტყა კედლები ლევ.25,29-31
- გამაგრებული რჯ.3,5
- ვაი, ვინც უსამართლობაზე აფუძნებს ქალაქს აბაკ.2,12
- ხშირად შენდებოდა ამაღლებულ ადგილზე მათ.5,14
- კარიბჭეებს იცავდნენ საქ.9,24
- მცველები 4მფ.7,10 ნეემ.13,19
- ძნელი იყო აღება იგავ.16,32
- საქმეები ირჩეოდა კარიბჭეებთან დაბ.23,10 რუთ.4,1-11

ზოგიერთის დახასიათება:
- სოდომი - ბოროტი და ცოდვილი დაბ.13,13
- იერუსალიმი დაემსგავსა სოდომს ეს.1,10
- ნინევიამ მოინანია იონ.3,5-10
- კაპერნაუმი ვერ ამაღლდება მათ.11,23
- ათენი - კერპებით სავსე საქ.17,16

მთის ქალაქებს ისრაელიანები ერიდებოდნენ რჯ.2,37

ღვთის ქალაქი:
- უზეესის საცხოვრისი ფს.45,4.5
- სიონის წინასწარმეტყველური აღწერა ფს.47,1-14
- წმიდები მოელოდნენ ებრ.11,10.16

წმიდა ქალაქი:
- ეწოდება იერუსალიმს დან.9,24 გმცხ.11,2
- წინასწარმეტყველება მასზე იოვ.3,17
- დიდების სამოსლით შემოსვა ეს.52,1
- ახალი იერუსალიმი გმცხ.21,2

დავითის ქალაქი:
- იწოდა სიონის ციხე-სიმაგრე 1ნეშ.11,5
- დავითმა წაართვა ის იებუსეველებს 1ნეშ.11,4-8
- გადაიტანა იქ ღვთის კიდობანი 1ნეშ.15,1-29
- დავითის ქალაქი ეწოდა ბეთლემს ლუკ.2,4

ეტლის ქალაქები ბევრი იყო სოლომონის დროს 3მფ.9,19

ბარის ქალაქები:
- აიღეს ისრაელიანებმა რჯ.3,10
- აღდგენილ იქნა იერ.32,44

ლევიანების ქალაქები:
- ორმოცდარვა რიცხ.35,7
- ექვსი გამოყოფილია მკვლელთა თავშესაფრად რჯ.19,3-11

ტაფობის ქალაქები:
- ადმა, ბელაყი (სიღორი), გომორი, სოდომი, ცებოიმი დაბ.14,8; 19,29
- ბამოთ-ბაყალი, ბეთ-ბაყალ-მეყონი, დიბონი იესნ.13,17

ეგვიპტის 5 ქალაქის შესახებ წინასწარმეტყველება ეს.19,18

თავშესაფარი ქალაქები:
- მიეცათ ლევიანებს რიცხ.35,6
- მკვლელთა თავშესაფრად რიცხ.35,11