შემცოდებელ მართალთა ხსნისთვის ლოცვა

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 20 : 7 ; გამოსვლა 32 : 10 ; რიცხვნი 12 : 13 ; რიცხვნი 14 : 11 ; რიცხვნი 15 : 30 ; რიცხვნი 16 : 26 ; მეორე რჯული 9 : 18 ; 1მეფეთა 2 : 25 ; 2ნეშტთა 30 : 18 ; ნეემია 1 : 6 ; იობი 42 : 7 ; ფსალმუნები 105 : 23 ; ესაია 1 : 17 ; იერემია 7 : 16 ; იერემია 11 : 14 ; იერემია 14 : 1 ; იერემია 15 : 1 ; ეზეკიელი 18 : 26 ; ამოსი 7 : 1 ; მათე 7 : 21 ; მათე 12 : 31 ; მარკოზი 3 : 28 ; ლუკა 2 : 20 ; იაკობი 1 : 15 ; იაკობი 4 : 7 ; იაკობი 5 : 14 ; 1იოანე 3 : 3 ; 1იოანე 5 : 16 ; 2ტიმოთე 4 : 16 ; ებრაელთა 6 : 4 ; ებრაელთა 10 : 26 ;
3.13.3. შემცოდებელ მართალთა ხსნისთვის ლოცვა

1) წმიდებმა ილოცეს შემცოდებელთა ხსნისთვის და გადაიფიქრა უფალმა მათი დასჯა 
დაბ.20,7.17 გამ.32,10-14.31.32 რიცხ.12,13-15,, 14,11.12.19.20 რჯ.9,18-21.25.26,, 2ნეშ.30,18-20 ნეემ.1,6 იობ.42,7-9 ფს.105,23 ამ.7,1-8 იაკ.5,14.15,, 1ინ.5,[16],, 2ტიმ.4,16

2) უფლის შემცოდე მართალი, უფლის სასძლო, თავხედურად მომქცევი, უკეთურობის ჩამდენი, სული წმიდის მგმობელი, უფლის არმრწმუნებელი, საქმეთა გარეშე რწმენის მკვლელი, გულისთქმით ცოდვაჩასახული და ცოდვისგან მკვდარი, უფლის შემცნობი და ისევ ქვეყნიურ სიბილწეს მიბრუნებული, ამოშლილი სიცოცხლის წიგნიდან, არ ისმენს ღმერთი მათ ღაღადისს „უფალო, უფალო“, შეუძლებელია კვლავ განაახლონ სინანული. უფალი ითხოვს წმიდებმა მათთვის არ ილოცონ გამ.32,33 რიცხ.15,30.31,, 16,26-32,, 1მფ.2,25 იერ.7,16,, 11,14.15,, 14,1.7-14,, 15,1 ეზეკ.18,26 მათ.7,21,, 12,31.32 მარ.3,28.29 ლუკ.2,20,, 1ინ.3,4.6.8-10.14.15,, 5,[16.17] ებრ.6,4.6.8,, 10,26-31.38 

3) უფალი შემცოდისგან ითხოვს მონანიებას რიცხ.12,13-15 იობ.42,7-9 ეს.1,17.18 ეზეკ.18,27.28.31.32 იაკ.1,15,, 4,7.8,, 1ინ.3,3 ებრ.10,39 

__თემაზე წერდნენ__ 
*** 
ნურც დასცინებ და ნურც განიკითხავ საცთურში შთავარდნილს, არამედ უფრო მომეტებულად ილოცე, რათა თავადაც არ გეწიოს განსაცდელი. 
__წმ. ეფრემ ასური__