ხორიელები


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 14 : 6 ; დაბადება 36 : 20 ; მეორე რჯული 2 : 12 ;
=1.9.51 ხორიელები

- სეყირის მთის გამოქვაბულის მცხოვრებნი დაბ.36,20
- დაამარცხა ქედორლაღომერმა დაბ.14,6
- მართავდნენ უხუცესები დაბ.36,21.29.30
- განდევნეს ესავიანებმა რჯ.2,12

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 14
6. ხორიელები კი - სეყირის მთებში ელ-ფარანამდე, უდაბნოსთან.

დაბადება 36
20. აი, ხორიელი სეყირის ძენი, იმ ქვეყნის მკვიდრნი: ლოტანი, შობალი, ციბეყონი, ყანა.
21. დიშონი, ეცერი და დიშანი: ესენი იყვნენ სეყირის ძენი, ხორიელი უხუცესნი ედომის ქვეყანაში.
29. ესენი იყვნენ ხორიელთა უხუცესები: თავკაცი ლოტანი, თავკაცი შობალი, თავკაცი ციბეყონი, თავკაცი ყანა.
30. თავკაცი დიშონი, თავკაცი ეცერი, თავკაცი დიშანი. ესენი იყვნენ ხორიელთა უხუცესები სეყირის ქვეყანაში.

მეორე რჯული 2
12. ხორიელნი მკვიდრობდნენ უწინ სეყირში და ესავიანებმა განდევნეს, მოსრეს მიწის პირისგან და მათ მაგიერ დამკვიდრდნენ, როგორც ისრაელმა დაიმკვიდრა თავისი მიწა, რომელიც მისცა უფალმა.
22. როგორც სეყირში დამკვიდრებულ ესავის ძეებს გაუკეთა, მოსპო ხორიელნი მათი პირისგან და მათ მაგიერ დამკვიდრდნენ ისინი დღევანდელ დღემდე.