მონათმფლობელური ურთიერთობების შესახებ ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 15 : 2 ; დაბადება 17 : 12 ; დაბადება 24 : 2 ; დაბადება 29 : 24 ; დაბადება 37 : 27 ; დაბადება 44 : 9 ; გამოსვლა 20 : 10 ; გამოსვლა 21 : 2 ; გამოსვლა 22 : 3 ; ლევიანნი 25 : 44 ; მეორე რჯული 6 : 21 ; მეორე რჯული 12 : 12 ; მეორე რჯული 20 : 14 ; მეორე რჯული 23 : 15 ; მეორე რჯული 24 : 7 ; 1მეფეთა 9 : 5 ; 3მეფეთა 9 : 22 ; 4მეფეთა 4 : 1 ; 1ნეშტთა 2 : 34 ; ეზრა 9 : 9 ; იობი 31 : 13 ; იგავნი 17 : 2 ; გალატელთა 3 : 28 ; გალატელთა 4 : 22 ; ეფესელთა 6 : 5 ; ფილიმონი 1 : 16 ;
4.19.19 მონათმფლობელური ურთიერთობების შესახებ ბიბლიაში

მონებად იქცეოდნენ... შედეგად:
- გაჩუქების დაბ.29,24.29
- გაყიდვის დაბ.37,27.28
- მონა მშობლების შვილობის გამ.21,4 ლევ.25,45.46
- საკუთარი ნებასურვილის გამ.21,6
- დანაშაულისთვის დატუსაღების გამ.22,3
- ტყვედ აყვანის რჯ.20,14
- ვალების გადაუხდელობის 4მფ.4,1

ისრაელიანის დამმონებელი ან გამყიდველი ისჯებოდა სიკვდილით რჯ.24,7

მონათა უფლებები:
- ექვემდებარებოდნენ წინადაცვეთას დაბ.17,12.13
- ეკუთვნოდათ საშაბათო დასვენება გამ.20,10
- წარმოადგენდნენ მფლობელის ქონების შემადგენელ ნაწილს გამ.20,17
- მონის მოკვლა დასჯადი იყო გამ.21,20.21
- დამსახიჩრებელი ათავისუფლებდა დასახიჩრებულ მონას გამ.21,26.27
- შეეძლოთ დღესასწაულებში მონაწილეობა რჯ.12,12.18
- ქალაქ-თავშესაფრებით სარგებლობა რჯ.23,15.16
- მართლმსაჯულებით სარგებლობის უფლება იობ.31,13-15

მონების დაწინაურების შემთხვევები:
- შეეძლო გამხდარიყო უშვილო ბატონის მემკვიდრე დაბ.15,2-4
- მნიშვნელოვანი დავალების მინდობა დაბ.24,2-14
- შეეძლო თავისუფლების მიღება გამ.21,2-6
- მისგან რჩევის მიღება 1მფ.9,5-10
- დასიძება 1ნეშ.2,34.35
- გონიერებით მემკვიდრეობის მიღება ბატონის უგუნურ შვილებს შორის იგავ.17,2

მდგომარეობა ქრისტიანობის ჟამს:
- ერთიანობა ქრისტეში გალ.3,28
- მოციქულ პავლეს მოწოდება ეფ.6,5-8
- სამართლიანი მოპყრობა ეფ.6,9
- მიღება ძმად ფილიმ.1,15-21

წმ. წერილში აღწერილი განსაკუთრებული შემთხვევები:
- იუდა იყო მზად მონად ქცეულიყო ძმის ნაცვლად დაბ.44,9.33
- მონობა იყო დაკანონებული ისრაელში ლევ.25,44-46; 3მფ.9,22
- ებრაელები მონები იყვნენ ეგვიპტეში რჯ.6,21
- ბაბილონში ეზრ.9,9
- გადატანითი მნიშვნელობით ნათქვამია ძველი აღთქმის შესახებ გალ.4,22-31

-------------------------

სურათზე: იაკობის ძეები მონად ყიდიან იოსებს