როგორები უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 18 : 17 ; 2მეფეთა 12 : 1 ; 3მეფეთა 1 : 8 ; 3მეფეთა 18 : 1 ; 4მეფეთა 2 : 3 ; ეზრა 5 : 1 ; ეზრა 6 : 14 ; ფსალმუნები 24 : 14 ; ქებათა-ქება 3 : 3 ; ესაია 13 : 1 ; ესაია 62 : 6 ; იერემია 6 : 17 ; იერემია 20 : 9 ; იერემია 25 : 3 ; ეზეკიელი 3 : 17 ; ეზეკიელი 33 : 7 ; ოსია 9 : 8 ; ოსია 12 : 11 ; ამოსი 3 : 7 ; მიქა 7 : 4 ; ნაუმი 1 : 1 ; მალაქია 1 : 1 ; იოანე 15 : 15 ; საქმენი მოციქულთა 4 : 19 ; საქმენი მოციქულთა 7 : 35 ; 1კორინთელთა 14 : 32 ; 2კორინთელთა 5 : 20 ; 2ტიმოთე 4 : 17 ; გამოცხადება 1 : 1 ; 2ეზრა 6 : 1 ; 2ეზრა 7 : 1 ; ზირაქი 48 : 1 ;
2.11.30. როგორები უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები

1) თავის გეგმას, საიდუმლოს ატყობინებს უფალი დაბ.18,17 ფს.24,14 ამ.3,[7] ინ.15,15 გმცხ.1,1

2) ხელისუფლის ერთგული, არამაამებელი, პირში მთქმელი 2მფ.12,1.7.13.14; 3მფ.1,[8].23.32

3) ქადაგებენ უფლის გაცხადებულ სიტყვას 3მფ.18,1.36 იერ.25,[3]; 2ტიმ.4,17

4) წინასწარმეტყველთა სულები წინასწარმეტყველებს მორჩილებენ 4მფ.2,3.5 იერ.20,9 საქ.4,19.20; 1კორ.14,29-[32]

5) წინასწარმეტყველებენ ღმერთის სახელით ეზრ.5,[1]; 2ეზრ.6,1 ეზეკ.3,17; 2კორ.5,20

6) წინასწარმეტყველნი - დამხმარენი, შემწენი ეზრ.5,[2]; 2ეზრ.6,2

7) ხელი ემართებათ მათი წინასწარმეტყველების თანახმად ეზრ.6,[14]; 2ეზრ.7,3

8) ღვთის ერის მცველები, მფარველები არიან ქებ.3,3 ეს.62,6 იერ.6,17 ეზეკ.3,17; 33,7 ოს.9,[8] მიქ.7,4 ებრ.13,17

9) ანუგეშებენ სიონში მგლოვიარეთ ზირ.48,[24](27 რუს)

10) უფლის განაჩენს ატყობინებენ ეს.13,1 ნაუმ.1,1 მალ.1,1

11) წინასწარმეტყველთა ბაგით იგავურად ლაპარაკობს უფალი ოს.12,[11](10 რუს)

12) წინასწარმეტყველის მეშვეობით ხალხი ამოჰყავს ეგვიპტიდან უფალს ოს.12,[14](13 რუს) საქ.7,35-37