ვაზი, ვენახი, ყურძენი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 9 : 20 ; გამოსვლა 23 : 11 ; დაბადება 40 : 9 ; ლევიანნი 19 : 10 ; ლევიანნი 25 : 3 ; რიცხვნი 6 : 4 ; რიცხვნი 13 : 24 ; რიცხვნი 22 : 9 ; რიცხვნი 23 : 24 ; მეორე რჯული 6 : 11 ; მეორე რჯული 20 : 6 ; მსაჯულნი 9 : 13 ; მსაჯულნი 13 : 14 ; 3მეფეთა 4 : 25 ; 4მეფეთა 25 : 14 ; ნეემია 5 : 3 ; იობი 15 : 33 ; ფსალმუნები 77 : 47 ; ფსალმუნები 79 : 8 ; ფსალმუნები 106 : 37 ; ფსალმუნები 127 : 3 ; იგავნი 24 : 30 ; ქებათა-ქება 2 : 15 ; ქებათა-ქება 6 : 11 ; ქებათა-ქება 7 : 13 ; ესაია 5 : 1 ; ესაია 24 : 7 ; იერემია 35 : 7 ; ესაია 49 : 9 ; ეზეკიელი 18 : 2 ; ეზეკიელი 19 : 10 ; ოსია 14 : 7 ; იოველი 1 : 12 ; იოველი 2 : 22 ; აბაკუმი 3 : 17 ; ანგია 2 : 19 ; ზაქარია 8 : 12 ; მალაქია 3 : 11 ; მათე 20 : 1 ; იოანე 15 : 2 ; გამოცხადება 14 : 18 ;
1.1.92 ვაზი, ვენახი, ყურძენი

ვაზი, ვენახი
- გააშენა ნოემ დაბ.9,20
- მწდეთუხუცესის სიზმარში დაბ.40,9
- საჭიროებს მოვლას ლევ.25,3.4
- ხარობდა პალესტინაში რიცხ.13,24 რჯ.6,11
- იგავში მსაჯ.9,13
- მევენახეები, ვაზის მომვლელები 4მფ.25,12
- ეგვიპტიდან გადმოტანილი ვაზი სიმბოლირებს ისრაელს ფს.79,8
- მისი ნაყოფები - ღვთის საჩუქარი ფს.106,37
- ისრიმი - რთვლობისას მკვახე, გვიან გამოტანილი და მწიფებადი მჟავე ნაყოფი ეზეკ.18,2 (ქართულ თარგმანებში ყველგან არ არის, რუსულში ყველგან მჟავე ყურძენია)
- გამხმარი ლერწები ცეცხლში იწვება იოან.15,6
- სიმბოლირებს ქვეყნიური საქმეების მიმართ ღვთის მსჯავრს გმცხ.14,18

ვენახს ზიანს აყენებს
- სეტყვა და ყინვა ფს.77,47
- გარეული ტახი, ველის მხეცები ფს.79,13
- პატრონის სიზარმაცე იგავ.24,30
- მელიები ქებ.2,15
- ქვები ეს.5,2
- ქურდები იერ.49,9
- უფალი აჩერებს გამპარტახებელს მალ.3,11

კანონები მის შესახებ:
- მეშვიდე საიუბილეო წელს არ უნდა დამუშავებულიყო გამ.23,11
- პირწმიდად არ უნდა დაკრეფილიყო, უნდა დაეტოვებინათ ღარიბებისა და ხიზნებისთვის ლევ.19,10
- ხუთი წელი უნდა დალოდებოდნენ ნაყოფებს ლევ.19,23-25
- მოწმიდარებს ეკრძალებოდათ ყურძნის ნაწარმის მიღება რიცხ.6,3.4 მსაჯ.13,14
- მისი მოვლა ათავისულებდა სამხედრო სამსახურისგან რჯ.20,6
- იკრძალებოდა ორი სახეობის ერთ ნაკვეთზე დარგვა რჯ.22,9
- მოყვასის ვენახში შესვლა და ჭამა ნებადართულია, ოღონდ არ უნდა ჩაილაგო ჭურჭელში რჯ.23,24
- დაგირავების აკრძალვა ნეემ.5,3.4
- რეხაბის ძეებს ჰქონდათ საუკუნო აღთქმა დადებული არ დაერგოთ, არ მოეხმარათ იერ.35,7-9

სიმბოლირებს
- მშვიდობიანობას 3მფ.4,25
- უღმერთოთა ნაყოფს იობ.15,33
- ნაყოფიერ ცოლს ფს.127,3
- სულიერი ნაყოფის მოხილვას ქებ.6,11; 7,13
- ებრაელ ხალხს ეს.5,1-7
- გახმობა - ცოდვის შედეგი ეს.24,7 ეზეკ.19,10 იოვ.1,12 აბაკ.3,17
- მადლში ყოფნას ოს.14,7
- აღორძინება იოვ.2,22 ანგ.2,19 ზაქ.8,12
- ცათა სასუფეველს მათ.20,1-16
- ცოდვისგან განწმედას იოან.15,2
- გამოუსადეგრობას იოან.15,6