მორი, სვეტი, ძელი, ბოძი, კოჭი, დირე


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 19 : 26 ; დაბადება 28 : 18 ; დაბადება 31 : 13 ; დაბადება 35 : 14 ; გამოსვლა 12 : 7 ; გამოსვლა 13 : 21 ; გამოსვლა 14 : 19 ; გამოსვლა 15 : 25 ; გამოსვლა 23 : 24 ; გამოსვლა 24 : 4 ; გამოსვლა 25 : 5 ; გამოსვლა 26 : 15 ; გამოსვლა 27 : 10 ; გამოსვლა 33 : 9 ; გამოსვლა 35 : 7 ; გამოსვლა 36 : 20 ; გამოსვლა 38 : 10 ; გამოსვლა 39 : 33 ; გამოსვლა 40 : 18 ; ლევიანნი 26 : 1 ; რიცხვნი 3 : 36 ; რიცხვნი 4 : 10 ; რიცხვნი 12 : 5 ; რიცხვნი 14 : 14 ; რიცხვნი 21 : 8 ; მეორე რჯული 7 : 5 ; მეორე რჯული 16 : 22 ; მეორე რჯული 21 : 23 ; მეორე რჯული 31 : 15 ; მსაჯულნი 9 : 6 ; მსაჯულნი 16 : 3 ; მსაჯულნი 20 : 38 ; 1მეფეთა 15 : 12 ; 2მეფეთა 5 : 11 ; 2მეფეთა 18 : 18 ; 3მეფეთა 6 : 10 ; 3მეფეთა 7 : 2 ; 3მეფეთა 14 : 23 ; 4მეფეთა 3 : 2 ; 4მეფეთა 6 : 2 ; 4მეფეთა 17 : 10 ; 4მეფეთა 23 : 3 ; 4მეფეთა 25 : 13 ; 1ნეშტთა 14 : 1 ; 1ნეშტთა 18 : 8 ; 1ნეშტთა 22 : 4 ; 2ნეშტთა 2 : 8 ; 2ნეშტთა 3 : 7 ; 2ნეშტთა 4 : 12 ; 2ნეშტთა 14 : 5 ; 2ნეშტთა 16 : 6 ; 2ნეშტთა 23 : 13 ; 2ნეშტთა 31 : 1 ; 2ნეშტთა 34 : 4 ; ეზრა 5 : 8 ; ეზრა 6 : 4 ; ნეემია 9 : 12 ; ესთერი 1 : 6 ; ესთერი 5 : 14 ; ესთერი 6 : 4 ; ესთერი 7 : 9 ; ესთერი 8 : 7 ; ესთერი 9 : 13 ; იობი 9 : 6 ; იობი 26 : 11 ; ფსალმუნები 74 : 3 ; ფსალმუნები 98 : 7 ; ფსალმუნები 143 : 12 ; იგავნი 9 : 1 ; ქებათა-ქება 3 : 6 ; ქებათა-ქება 5 : 15 ; ესაია 9 : 18 ; ესაია 17 : 8 ; ესაია 19 : 19 ; ესაია 27 : 9 ; ესაია 61 : 3 ; იერემია 1 : 18 ;