კეთილგონიერება


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 32 : 3 ; დაბადება 41` : 39 ; გამოსვლა 18 : 17 ; მსაჯულნი 8 : 1 ; 2მეფეთა 17 : 5 ; 1მეფეთა 1 : 16 ; 2ნეშტთა 2 : 2 ; იგავნი 6 : 6 ; იგავნი 8 : 12 ; იგავნი 11 : 14 ; იგავნი 14 : 8 ; იგავნი 15 : 5 ; იგავნი 17 : 16 ; იგავნი 19 : 14 ; იგავნი 21 : 23 ; იგავნი 22 : 3 ; იგავნი 23 : 1 ; იგავნი 24 : 27 ; ესაია 52 : 15 ; დანიელი 4 : 27 ; ოსია 14 : 9 ; ამოსი 5 : 13 ; მათე 7 : 6 ; მათე 11 : 25 ; ლუკა 4 : 22 ; საქმენი მოციქულთა 5 : 39 ; იაკობი 3 : 5 ; 1კორინთელთა 4 : 14 ; 2კორინთელთა 8 : 10 ; 1ტიმოთე 3 : 2 ;
1.6.31 კეთილგონიერება

ცხოვრებისეული სიბრძნე, განმსჯელობა, მოფიქრებულობა ქცევებში, ქმედების მართებული ფორმა, წინდახედულება

გონივრულობის განსაკუთრებული მახასიათებლები:
- აკვირდება ბუნებას იგავ.6,6-11
- სიბრძნე მკვიდრობს გონიერებასთან იგავ.8,12
- გონიერი არ იმჩნევს წყენას იგავ.12,16
- ცოდნას ფარავს იგავ.12,23
- წინდახედულის სიბრძნე თავისი გზის შეცნობაშია იგავ.14,8
- გონიერი აკვირდება თავის ნაბიჯებს იგავ.14,15
- ცოდნით არის დაგვირგვინებული იგავ.14,18
- მხილების შემსმენია იგავ.15,5
- დუმს სიავის ჟამს იგავ.21,23 ამოს.5,13
- წინასწარ ხედავს ბოროტებას და თავს არიდებს იგავ.22,3
- თავდებად არ უდგება საეჭვო კაცს იდავ.22,26.27
- ერიდება ზემდგომის მაცდურ პურს იგავ.23,1-3
- თადარიგიანია საქმეში იგავ.24,27
- არ უყრის მარგალიტებს მათ, ვინც ვერ გაიგებს ფასს მათ.7,6
- ათვინიერებს ენას იაკ.3,5-8

ახასიათებთ:
- დავითს 1მფ.16,18
- სოლომონს 2ნეშ.2,2
- დედ-მამისადმი მომსმენს იგავ.6,20; 15,5
- ჭკვიან ცოლს იგავ.19,14
- მესიას ეს.52,15 ლუკ.4,22
- მორწმუნეებს ოს.14,9
- უბრალო ადამიანებს მათ.11,25
- სასულიერო ლიდერებს 1ტიმ.3,2

კეთილგონიერების მაგალითები:
- იაკობის თადარიგი ესავთან შეხვედრის წინ დაბ.32,3-23
- იოსების თადსარიგი გვალვიანი წლების წინ დაბ.41,39-49
- მოსე შეისმენს სიმამრის რჩევას გამ.18,17-24
- გედეონის გონივრული პასუხი უთანხმოების დასაძლევად მსაჯ.8,1-3
- ხუშაი არქელის რჩევა აბესალომისთვის და მოქმედება დავითისადმი ერთგულებით 2მფ.17,5-16
- ერს გადარჩენისთვის ესაჭიროება კეთილგონიერი მრჩევლები იგავ.11,14
- დანიელისგან ნაბუქოდონოსორისთვის ცოდვების მონანიების რჩევა დან.4,27
- გამალიელის რჩევა სინედრიონისთვის საქ.5,34-39
- პავლეს ადამიანური რჩევები კორინთელებისთვის 1კორ.4,14; 2კორ.8,10