წარმატება - მატერიალური და სულიერი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 14 : 20 ; დაბადება 24 : 40 ; რიცხვნი 14 : 41 ; მეორე რჯული 8 : 10 ; მეორე რჯული 29 : 9 ; იესო ნავეს ძე 1 : 7 ; 3მეფეთა 2 : 3 ; 3მეფეთა 22 : 12 ; 2ნეშტთა 20 : 20 ; 2ნეშტთა 24 : 20 ; 2ნეშტთა 26 : 5 ; 2ნეშტთა 31 : 21 ; ეზრა 6 : 14 ; ნეემია 1 : 11 ; ნეემია 2 : 20 ; ფსალმუნები 1 : 3 ; ფსალმუნები 34 : 27 ; ფსალმუნები 36 : 7 ; ფსალმუნები 72 : 12 ; ფსალმუნები 121 : 6 ; იგავნი 1 : 32 ; იგავნი 3 : 1 ; იგავნი 16 : 3 ; იგავნი 21 : 21 ; იგავნი 22 : 4 ; იგავნი 28 : 13 ; იგავნი 31 : 7 ; ესაია 33 : 15 ; ესაია 55 : 11 ; იერემია 2 : 36 ; იერემია 12 : 1 ; იერემია 20 : 11 ; იერემია 22 : 21 ; ეზეკიელი 16 : 13 ; დანიელი 6 : 28 ; მათე 6 : 33 ; 3იოანე 1 : 2 ; 1კორინთელთა 16 : 2 ;
1.2.86 წარმატება - მატერიალური და სულიერი

წარმატების ფორმები:
- მოჩვენებითი 3მფ.22,12
- უკეთური ფს.72,12
- ღმერთის ეს.55,11
- ხალხის ეზეკ.16,13.14
- პირადი დან.6,28
- სულიერი 3იოან.1,2
- მატერიალური 1კორ.16,2

მართალთა წარმატება:
- ლოცვა წარმატებისთვის ნეემ.1,11
- აღთქმულია ფს.1,3
- მეათედის მიცემა ყოველივედან დაბ,14,20

უკეთურთა წარმატება:
- მართლებს არ უნდა შეშურდეთ მათი ფს.36,7
- არ ესმით რატომ აქვთ ფს.72,3-12
- საიდუმლოა იერ.12,1.2
- ცუდია მათი ბოლო იერ.20,11

დაბრკოლება წარმატების მიღწევის გზაზე:
- უფლისადმი დაუმორჩილებლობით რიცხ.14,41
- მის წინაშე დანაშაულის გამო 2ნეშ.24,20
- ცოდვის დამალვის გამო იგავ.28,13
- უფლისადმი უნდობლობით იერ.2,36.37

წარმატების ჭეშმარიტი საიდუმლოებანი:
- ღმერთის წინამძღვრობა დაბ.24,40-56
- ღვთის მცნებების დაცვა და აღსრულება რჯ.29,9 იესნ.1,7.8; 3მფ.2,3 იგავ.3,1-4
- ღვთის სიტყვისადმი რწმენა 2ნეშ.20,20
- ღვთის სამეფოს და მისი სამართლის ძიება 2ნეშ.26,5 იგავ.21,21 ეს.33,15.16 მათ.6,33
- უფლისადმი თავის მთლიანად მიძღვნა 2ნეშ.31,21
- ღვთის წინასწარმეტყველთა სიტყვებისადმი მორჩილება ეზრ.6,14
- უფალს მინდობა ნეემ.2,20 იგავ.16,3
- ვინც არ მისდევს უღმერთოთა რჩევას ფს.1,1-3
- ღვთიური კურთხევა ფს.34,27
- იყოს სათნო ჩვენი ნაბიჯები მის წინაშე ფს.36,23.24
- ღვთის მოყვარულნი უზრუნველად არიან.ფს.121,6
- ღვთისმოშიშება და სიმდაბლე იგავ.22,4

წარმატებასთან დაკავშირებული ხიფათები:
- დავიწყება უფლის რჯ.8,10-12 იგავ.31,7-9
- განდგომილება იგავ.1,32
- ჯანყი ღმერთის წინააღმდეგ იერ.22,21

-------------------------------
სურათზე:
აბრაამი აძლევს მეათედს ყოველივე მოპოვებულიდან