ქუში - სახელის და ეთიოპიის შესახებ


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 2 : 13 ; დაბადება 10 : 7 ; დაბადება 25 : 18 ; დაბადება 36 : 34 ; რიცხვნი 12 : 1 ; რიცხვნი 26 : 42 ; მსაჯულნი 3 : 8 ; 1მეფეთა 15 : 7 ; 2მეფეთა 18 : 21 ; 2მეფეთა 21 : 18 ; 4მეფეთა 14 : 9 ; 4მეფეთა 19 : 9 ; 1ნეშტთა 1 : 9 ; 1ნეშტთა 4 : 4 ; 1ნეშტთა 7 : 12 ; 1ნეშტთა 8 : 8 ; 2ნეშტთა 12 : 3 ; 2ნეშტთა 14 : 9 ; 2ნეშტთა 16 : 8 ; 2ნეშტთა 21 : 16 ; ესთერი 1 : 1 ; ესთერი 8 : 9 ; იობი 28 : 19 ; ფსალმუნები 7 : 1 ; ფსალმუნები 67 : 31 ; ესაია 11 : 11 ; ესაია 18 : 1 ; ესაია 20 : 3 ; ესაია 37 : 9 ; ესაია 43 : 3 ; ესაია 45 : 14 ; იერემია 36 : 14 ; იერემია 38 : 7 ; იერემია 39 : 16 ; იერემია 46 : 9 ; ეზეკიელი 27 : 22 ; ეზეკიელი 29 : 10 ; ეზეკიელი 30 : 4 ; ეზეკიელი 38 : 5 ; დანიელი 11 : 43 ; ამოსი 9 : 7 ; ნაუმი 3 : 9 ; აბაკუმი 3 : 7 ; სოფონია 1 : 1 ; სოფონია 2 : 12 ; სოფონია 3 : 10 ; საქმენი მოციქულთა 8 : 27 ; დაბადება 10 : 8 ;
1.2.82 ქუში - სახელის და ეთიოპიის შესახებ

(შავი)

(დაქუშული - ქართული სიტყვა, რომელიც გაშავებულს, დაბნელებულს ნიშნავს, უნდა გამომდინარეობდეს ბიბლიურ სახელ ქუშიდან, რადგან ის შავი ფერის კანის მქონე ეთიოპელის აღმნიშვნელია იერ.13,23)

1. ქუში (Хуш) ქამის უფროსი ძე დაბ.10,6-8; 1ნეშ.1,8-10
- ეთიოპელთა მამამთავარი ეს.18,1
- ეთიოპიის ქვეყანა დაბ.2,13
- მოსეს ჰყავდა ცოლად ქუშელი ქალი რიცხ.12,1
- ქუშის მცხოვრებლები 2მფ.18,21-23.31.32; 21,18; 2ნეშ.12,3; 14,9.12.13; 16,8 იერ.46,9 ეზეკ.38,5 ამ.9,7 ნაუმ.3,9
- მეფეები 4მფ.19,9; 14,9 ეს.37,9
- ეთიოპიის მეზობლები 2ნეშ.21,16
- ეთიოპიიდან ინდოეთამდე მეფობდა ახაშვეროში ესთ.1,1; 8,9
- ქუშის ტოპაზი იობ.28,19
- ღვთისმოსავები ფს.67,31 სოფ.3,10
- მისი შთამომავლებიდან იქნებიან უფლის მიერ გამოსყიდულ ნატამალში ეს.11,11; 45,14 საქ.8,27
- სასჯელი ქუშის ქვეყნისთვის ეს.18,1; 20,3-5; 43,3 ეზეკ.29,10; 30,4.5.9 დან.11,43 სოფ.2,12
- ეთიოპიელმა საჭურისმა ყებედ-მელექმა იხსნა ხაროდან იერემია იერ.38,7.10.12; 39,16
- ეთიოპიელთა "ქუშანის კარვები" აბაკ.3,7

ქუშის ძენი:
- სება (საბა, სევა, Сева) დაბ.10,7; 1ნეშ.1,9
- ხავილა (ლვილატ, ევილა, Хавила) ქვეყანა დაბ.2,11; 10,7; 25,18; 1მფ.15,7; 1ნეშ.1,9 (2. (სხვა პიროვნება) იოკტანის ძე დაბ.10,29; 1ნეშ.1,23)
- საბთა (საბათა, სავათა, Савта) დაბ.10,7; 1ნეშ.1,9
- რაყმა (რეგამა, რეღმაჲ, რამა, Раама) დაბ.10,7 (შებას (სავან, Шева) და დედანის (დათან, დიედან) მამა დაბ.10,7) (ცნობილი მოვაჭრეები ეზეკ.27,22)
- საბთექა (საბექთა, საბათაქა, სავაკათა, Савтеха) დაბ.10,7
- ნებროთი (ნებაროთ, ნიმროდი, Нимрод) დაბ.10,8-10 მიქ.5,6

2. ხუშამი, თემანელი მეფე ედომში (სავარაუდოდ იგივე სახელი) დაბ.36,34.35
3. ხუშიმი დანის ტომიდან (სავარაუდოდ იგივე სახელი) დაბ.43,23 რიცხ.26,42
4. ქუშან-რიშათაიმი, არამის მეფე (სავარაუდოდ იგივე სახელიდან) მსაჯ.3,8.10
5. ხუშიმი ახერის ძე 1ნეშ.7,12
6. ხუშიმი შახარაიმის ცოლი 1ნეშ.8,8
7. იუდეველი ხუშა (სავარაუდოდ იგივე სახელი) 1ნეშ.4,4
8. ქუში ბენიამინელი ფს.7,1
9. ქუშის ძე, ბარუქთან გაგზავნილი იერ.36,14
10. სოფონია ქუშის ძე სოფ.1,1

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 10
6. ქამის ძენი: ქუში, მიცრაიმი, ფუტი და ქანაანი.
7. ქუშის ძენი: სება, ხავილა, საბთა, რამა და საბექთა. რამას ძენი: შება და დადანი.
8. ქუშმა შვა ნებროთი. ამან დაიწყო ძალის გამოჩენა ქვეყანაზე.

დაბადება 36
34. მოკვდა იობაბი და გამეფდა მის ნაცვლად ხუშამი, თემანელთა ქვეყნიდან.
35. მოკვდა ხუშამი და გამეფდა მის ნაცვლად ჰადადი, ბედადის ძე, მიდიანის მძლეველი მოაბის ველზე; მის ქალაქს ერქვა ყავითი.

დაბადება 43
23. დანის ძე: ხუშიმი.

რიცხვნი 12
1. კიცხავდნენ მოსეს მირიამი და აარონი ქუშელი ცოლის გამო, რომელიც ნათხოვი ჰყავდა, რადგან ქუშელი ქალი ითხოვა ცოლად.

მსაჯულნი 3
8. აღიგზნო უფლის რისხვა ისრაელზე და გადასცა ისინი ქუშან-რიშათაიმს, არამის, შუამდინარეთის მეფეს; რვა წელი ემსახურებოდნენ მას ისრაელის ძენი.

2მეფეთა 21
18. ამის შემდეგ კვლავ მოხდა ბრძოლა ფილისტიმელებთან გობში. აქ სიბქა ხუშათელმა განგმირა საფი, რომელიც რაფას ნაშიერთაგანი იყო.

1ნეშტთა 1
8. ქამის ძენი: ქუში, მიცრაიმი, ფუტი და ქანაანი.
9. ქუშის ძენი: სება, ხავილა, საბთა, რაყმა, საბთექა. რაყმას ძენი: შება და დედანი.
10. ქუშმა შვა ნიმროდი. მან დაიწყო ძალის გამოჩენა ქვეყანაზე.

1ნეშტთა 4
4. ფენუელი, გედორის მამა და ყეზერი, ხუშას მამა, ესენი არიან ხურის ძენი, ეფრათას პირმშოსი, ბეთლეხემის მამისა.

1ნეშტთა 7
12. შეფიმი და ხუფიმი ყირის ძენი იყვნენ, ხოლო ხუშიმი ახერის ძე იყო.

1ნეშტთა 8
8. შახარაიმს მოაბის ველზე შეეძინა შვილები მას შემდეგ, რაც თავისი ცოლები, ხუშიმი და ბაყარა გაუშვა.

ფსალმუნი 7 (საპატრიარქო 1989)
1. გალობა დავითისა, ქუშ ბენიამინელის გამო რომ უმღერა უფალს: უფალო, ღმერთო ჩემო! შენზე ვარ მონდობილი. მიხსენი ყველა მდევნელისაგან და გადამარჩინე.

ესაია 11
11. იმ დღეს იქნება, რომ უფალი მეორედ გაიწვდის ხელს, რათა გამოისყიდოს თავისი ხალხის ნატამალი, რომელიც აშურსა და ეგვიპტეს, ფათროსსა და ქუშს, ელამსა და შინყარს, ხამათსა და ზღვის კუნძულელებს გადაურჩება.

ესაია 18
1. ვაი ფრთიანი გემების ქვეყანას, ქუშის მდინარეთა გაღმა.

აბაკუმი 3
7. განსაცდელში ვხედავ ქუშანის კარვებს, ირხევიან მიდიანის ქვეყნის ფარდები.