პატრიარქი აბრაამი - ჩვენი რწმენის მამა

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 11 : 31 ; დაბადება 13 : 15 ; დაბადება 15 : 1 ; დაბადება 16 : 10 ; დაბადება 17 : 5 ; დაბადება 18 : 18 ; დაბადება 21 : 5 ; დაბადება 22 : 1 ; დაბადება 39 : 5 ; დაბადება 48 : 15 ; დაბადება 50 : 24 ; გამოსვლა 2 : 24 ; გამოსვლა 32 : 13 ; მეორე რჯული 1 : 8 ; მეორე რჯული 9 : 27 ; იესო ნავეს ძე 24 : 3 ; 3მეფეთა 18 : 36 ; ნეემია 9 : 7 ; ფსალმუნები 104 : 42 ; დაბადება 12 : 1 ; ესაია 29 : 22 ; ესაია 41 : 8 ; ესაია 51 : 1 ; ეზეკიელი 33 : 24 ;
1.8.50. პატრიარქი აბრაამი - ჩვენი რწმენის მამა

 ღვთის რჩეული დაბ. 11,31; 15,1; იესნ. 24,3; ნეემ. 9,7; სიბრძ.10,5; ებრ. 11,8

- მისი მოხმობა ღმერთისგან და წასვლა თავისი ქვეყნიდან არის მსოფლიო მასშტაბით ხსნის ისტორიის დასაწყისი დაბ.12,1-3

- რწმენის გამოცდა დაბ. 22,1.8.12.16.17; ზირ. 44,20; 1მაკ. 2,52

- ღმერთისადმი ერეთგულება, რწმენა და საქმე დაბ. 13,18; 15,6; 22,8.12.16; ეს. 51,1.2; იაკ. 2,20-23; რომ. 4,1-3.9-13; ებრ. 11,8-19

- ღმერთის ერთგულება დაბ. 50,24; გამ. 2,24; რჯ. 1,8; 3მეფ. 18,36; ფს. 104,42; ეს.29,22; მიქ. 7,20; ლუკ. 1,54.55.72.73; რომ. 8,32

- აბრაამი - კურთხეული მამა დაბ. 12.2.[3].7; 13,15; 16,10; 17,5.8.15-21; 18,18.19; 21,5-14; 39,5; 48,15; გამ. 32,13; რჯ. 9,27; ნეემ. 9,8; ზირ. 44,19.21.22; ეს. 41,8; ეზეკ. 33,24

- ხორციელი მემკვიდრეობა ვერ იხსნის ეზეკ. 33,24.25; მათ. 3,9; ლუკ. 16,24; 18,9-12; ინ. 8,37.44; რომ. 9,4-9.27

- ერთადერთი შთამომავლობა მათ. 1,1; ლუკ. 16,22; ინ. 8,53-58; საქ. 3,25.26; გალ. 3,6-14.16.28.29; 4,21-31; ებრ. 2,14-17