წინასწარმეტყველთა დევნა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 4 : 11 ; გამოსვლა 20 : 5 ; რიცხვნი 35 : 33 ; 3მეფეთა 18 : 4 ; 3მეფეთა 19 : 10 ; 3მეფეთა 22 : 24 ; 4მეფეთა 9 : 7 ; 4მეფეთა 24 : 4 ; 1ნეშტთა 16 : 22 ; 2ნეშტთა 16 : 10 ; 2ნეშტთა 18 : 23 ; 2ნეშტთა 24 : 20 ; 2ნეშტთა 36 : 16 ; ნეემია 6 : 14 ; ნეემია 9 : 26 ; ფსალმუნები 104 : 15 ; ესაია 26 : 21 ; იერემია 2 : 30 ; იერემია 8 : 1 ; იერემია 20 : 7 ; იერემია 26 : 11 ; გოდება იერემიასი 2 : 20 ; ეზეკიელი 18 : 19 ; მათე 5 : 12 ; მათე 10 : 41 ; მათე 21 : 35 ; მათე 22 : 6 ; მათე 23 : 24 ; მარკოზი 6 : 4 ; ლუკა 4 : 24 ; ლუკა 6 : 33 ; ლუკა 11 : 47 ; ლუკა 13 : 33 ; ლუკა 21 : 16 ; იოანე 16 : 2 ; საქმენი მოციქულთა 7 : 52 ; საქმენი მოციქულთა 8 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 9 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 12 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 22 : 4 ; საქმენი მოციქულთა 26 : 10 ; იაკობი 5 : 10 ; რომაელთა 11 : 3 ; 2კორინთელთა 11 : 24 ; 1თესალონიკელთა 2 : 15 ; ებრაელთა 11 : 35 ; გამოცხადება 11 : 18 ; გამოცხადება 16 : 6 ; გამოცხადება 18 : 20 ; 2ეზრა 1 : 1თავი ;
2.11.20. წინასწარმეტყველთა დევნა

3მფ.18,[4] მათ.23,24.34 საქ.7,52; 8,3; 26,11

- წინასწარმეტყველებს კლავდნენ 3მფ.18,4.13; 19,10.14; 4მფ.9,7; 2ნეშ.24,20.21 ნეემ.9,26 იერ.2,30; 26,11.20-23 გოდ.2,20; 3ეზრ.1,32 მათ.21,35-38; 22,6; 23,[29-31.32-35.37 ლუკ.11,[47-51]; 13,33.34; 21,16 საქ.7,52.57-60; 8,1.3; 9,1.2; 12,1.2; 22,4.5.20; 26,10.11 რომ.11,3; 1თეს.2,15 გმცხ.16,6; 18,24

- მკვლელი ფიქრობს, რომ ამით ემსახურება ღმერთს ინ.16,2

- მკვლელი დაწყევლილია დაბ.4,11

- ღმერთი მოჰკითხავს მის ცოდვას შვილებს, ხოლო თუ შვილები სიმართლით იცხოვრებენ, იცოცხლებენ გამ.20,5 ეზეკ.18,19

- ხოლო წინასწარმეტყველთა მკვლელთა შვილები აშენებენ წინასწარმეტყველთა საფლავებს, რომ ვითომ მამების დროს რომ ეცხოვრათ, არ იქნებოდნენ ბრალეულნი მათ სისხლში მათ.23,[29-31] ლუკ.11,[47-51]

- მკვლელის სისხლმა უნდა გაწმინდოს მიწა რიცხ.35,33 ეს.26,21

- ღმერთი არ პატიობს მკვლელს 4მფ.24,4

- სცემდნენ წინასწარმეტყველებს 3მფ.22,24; 2ნეშ.18,23 მათ.21,35; 23,34; 2კორ.11,24

- ყრიდნენ საპყრობილეში 3მფ.22,26; 2ნეშ.16,10; 18,25.26 იერ.26,28 საქ.8,3; 22,4; 26,10

- აბუჩად და მასხარად იგდებდნენ, დასცინოდნენ, ამცირებდნენ და შეურაცხყოფდნენ 2ნეშ.36,16; 2ეზრ.1,49 იერ.20,7.8 მათ.22,6

- ურისხდებოდნენ 2ნეშ.16,10 ამ.7,12

- აწამებდნენ საქ.22,5; 26,11

- გასცემდნენ ლუკ.21,16 საქ.7,52

- წინასწარმეტყველისგან წინასწარმეტყველის დევნა 3მფ.22,24; 2ნეშ.18,23 ნეემ.6,14

- წინასწარმეტყველის ძვლების ამოყრა საფლავიდან იერ.8,1

- პატივს არ სცემენ მარ.6,4 ლუკ.4,24

- ნუ უბოროტებთ წინასწარმეტყველებს ფს.104,15

- ვინც წინასწარმეტყველს წინასწარმეტყველის სახელით შეიწყნარებს... მათ.10,41

- მალავდნენ 3მფ.18,4.13 იერ.26,16.24

- ღმერთი მფარველობს 1ნეშ.16,22 გმცხ.11,18; 18,20

- ჭირთათმენისა და სულგრძელობის ნიმუშად გყავდეთ წინასწარმეტყველნი იაკ.5,10

- გიხაროდეთ, როდესაც გდევნიან, ასევე დევნიდნენ წინასწარმეტყველთ მათ.5,12 ლუკ.6,33 ებრ.11,35-38