აკრძალვა, რომელიც არ ისმინეს ადამმა და ევამ


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 2 : 7 ; დაბადება 3 : 1 ; დაბადება 4 : 1 ; დაბადება 11 : 5 ; 3მეფეთა 2 : 37 ; 3მეფეთა 8 : 39 ; 1ნეშტთა 1 : 1 ; იობი 14 : 1 ; იობი 25 : 6 ; ფსალმუნები 8 : 5 ; ფსალმუნები 32 : 13 ; ფსალმუნები 35 : 8 ; ფსალმუნები 44 : 3 ; ფსალმუნები 50 : 7 ; ფსალმუნები 89 : 3 ; ფსალმუნები 94 : 10 ; იგავნი 8 : 31 ; ეკლესიასტე 2 : 12 ; ესაია 6 : 12 ; ესაია 45 : 9 ; იერემია 1 : 5 ; იერემია 49 : 18 ; ეზეკიელი 2 : 1 ; ეზეკიელი 16 : 2 ; ეზეკიელი 18 : 13 ; ეზეკიელი 28 : 21 ; დანიელი 7 : 13 ; ოსია 11 : 4 ; ზაქარია 13 : 5 ; ლუკა 3 : 38 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 26 ; იაკობი 1 : 15 ; რომაელთა 1 : 32 ; რომაელთა 5 : 12 ; რომაელთა 6 : 16 ; რომაელთა 7 : 10 ; 1კორინთელთა 15 : 21 ; ეფესელთა 2 : 1 ; ეფესელთა 4 : 22 ; ეფესელთა 5 : 14 ; ფილიპელთა 2 : 6 ; კოლასელთა 2 : 13 ; კოლასელთა 3 : 9 ; 1ტიმოთე 2 : 14 ; ებრაელთა 2 : 5 ; გამოცხადება 2 : 11 ; ტობითი 8 : 1 ; სიბრძნე სოლომონისა 2 : 1 ;
2.1.9. აკრძალვა, რომელიც არ ისმინეს ადამმა და ევამ 

- პირველი ადამი შეიქმნა მიწის მტვრისაგან დაბ.2,7; 1კორ.15,45-49

- პირველი კაცი, წინაპარი დაბ.4,1.25; 1ნეშ.1,1 ტობ.8,6 ეზეკ.2,1.3; 16,2; 28,21 საქ.17,26

- მისგანაა ყველა ხალხი, კაცობრიობა ფს.44,3 იგ.8,31 ეკლ.2,12

- პირველი ადამის შეცოდებით შესცოდა ყველამ დაბ.2,9.[16.17]; 3,1-11.17.19.22-24; 3მფ.2,37.42.43 იობ.25,6 ფს.50,7; 94,10 იერ.49,18 ეზეკ.18,13.32 იაკ.1,15 რომ.1,32; 5,12-21; 6,16.23;7,10-13; 1კორ.15,21 კოლ.3,9; 1ტიმ2,14.15 

- კაცი იქცა ღმერთის მოწინააღმდეგედ დაბ.11,5; 3მფ.8,39 ეს.6,12; 45,9 ეფ.4,22

- მოკვდავად იობ.14,1 ფს.89,3 სიბრ.2,24 ებრ.2,8.9 გმცხ.2,11

- მეორე, უკანასკნელმა ადამმა - იესო ქრისტემ გამოისყიდა ადამის მოდგმა დაბ.3,15 დან.7,13 ზაქ.13,5.6 ლუკ 3,38 რომ. 5,15-21; 8,2: 1კორ.15,21.45-49 ეფ.2,1-6; 5,14 ფლპ.2,6-11 კოლ.2,13

- ღმერთის გამუდმებული ყურადღების ობიექტი ფს.8,5; 32,13; 35,8 იერ.1,5 ოს.11,4 ებრ.2,5-18


__თემაზე წერდნენ__
***
ოდეს შეიცნეს ცისქვეშეთში: სიკეთე რომ სიკეთეა, იშვა სიბოროტეც.
__ ლაო-ძი __