ღმერთის ჩანაფიქრის, გეგმის შესახებ

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 26 ; დაბადება 2 : 2 ; დაბადება 3 : 15 ; დაბადება 4 : 13 ; დაბადება 9 : 2 ; დაბადება 17 : 18 ; დაბადება 18 : 10 ; დაბადება 21 : 6 ; 1მეფეთა 9 : 17 ; 1მეფეთა 16 : 1 ; 3მეფეთა 5 : 7 ; 3მეფეთა 10 : 9 ; 4მეფეთა 4 : 16 ; 1ნეშტთა 28 : 5 ; ფსალმუნები 8 : 6 ; ფსალმუნები 46 : 3 ; ფსალმუნები 88 : 21 ; ფსალმუნები 118 : 90 ; ფსალმუნები 131 : 11 ; ფსალმუნები 146 : 7 ; ფსალმუნები 148 : 6 ; იგავნი 3 : 18 ; იგავნი 8 : 15 ; იგავნი 21 : 1 ; ესაია 7 : 14 ; ესაია 53 : 3 ; ესაია 61 : 10 ; იერემია 27 : 5 ; იერემია 33 : 15 ; დანიელი 2 : 21 ; დანიელი 4 : 22 ; დანიელი 5 : 18 ; დანიელი 7 : 13 ; ოსია 13 : 10 ; მათე 12 : 39 ; მათე 28 : 18 ; მარკოზი 6 : 3 ; მარკოზი 16 : 18 ; ლუკა 1 : 18 ; ლუკა 10 : 19 ; იოანე 3 : 16 ; იოანე 6 : 48 ; იოანე 12 : 31 ; იოანე 14 : 1 ; იოანე 15 : 17 ; იოანე 18 : 27 ; საქმენი მოციქულთა 1 : 5 ; საქმენი მოციქულთა 2 : 12 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 25 ; 1პეტრე 2 : 13 ; 1იოანე 3 : 8 ; რომაელთა 13 : 1 ; რომაელთა 16 : 20 ; 1კორინთელთა 15 : 24 ; 2კორინთელთა 1 : 21 ; ეფესელთა 1 : 17 ; ეფესელთა 2 : 20 ; ეფესელთა 4 : 6 ; კოლასელთა 1 : 17 ; ებრაელთა 1 : 2 ; ებრაელთა 2 : 5 ; ებრაელთა 3 : 6 ; იოანე 5 : 17 ;
2.2.41. ღმერთის ჩანაფიქრის, გეგმის შესახებ

1. ღმერთმა შექმნა ყოველივე და წარმართავს დაბ.2,[2] ფს.118,90; 146,7-9; 148,6 სიბრ.14,3 ინ.14,13; 15,17; საქ.17,25.28 ეფ.4,6 კოლ.1,17

ა) იღწვის ინ.5,17

ბ) ღმერთი მეფეა ფს.46,[3]-9; 94,3

გ) სცხებს მეფეებს 1მფ.9,17; 16,1.11-13; 3მფ.5,7; 10,9; 1ნეშ.28,5 ფს.88,21 იგ.8,[15]; 21,1 სიბრ.6,1-4 ზირ.10,4 იერ.27,5-7; 33,15 დან.2,21; 4,22.29; 5,18-23; 7,13.14 ოს.13,10 მათ.28,18 რომ.13,1 გმცხ.19,16

დ) ბოლოს ძე გადასცემს სამეფოს მამას და ღმერთი იქნება ყოველივე ყოველივეში 1კორ.15,24-28

2. ღვთის ჩანაფიქრი და გეგმა ჩვენი ხსნისთვის
ა) ჩვენთვის დაიკლა ღვთის კრავი ქვეყნიერების შექმნამდე გმცხ.13,8

ბ) იქნა აღთქმული დაბ.3,[15.21] ფს.131,11 ეს.7,14; 53,3.4.12; 61,10 მარ.16,18 ლუკ.10,19 ინ.12,31; 1ინ.3,8 რომ.16,20 ებრ.2,14.15

გ) რათა ადამიანი არ დარჩენილიყო საუკუნოდ ცოდვილი, გამოყვანილ იქნა ედემიდან დაბ.3,[22-24] იგ.3,18 ინ.6,48-58; 14,6 გმცხ.2,7; 22,2

დ) უფრთხილდება კაცის დიდებას და ხელს უწყობს მის დაბრუნებას იესო ქრისტეს მსგავსებაში დაბ.1,26; 9,2 ფს.8,[6]; 1პეტ.2,13.14 რომ.13,1-6 ეფ.1,17-23 ებრ.1,2-5; 2,5-3,6

ე) ღვთის გეგმაშია ვირწმუნოთ ქრისტე ინ.3,16; 14,1; 18,27; 2კორ.1,21.22

ვ) ქრისტე აღსდგა ჩვენი ხსნისთვის საქ.2,31.32

ზ) ქრისტე ეკლესიის თავია და ყველა ემორჩილება მას ეფ.1,22; 2,20-22 ებრ.1,3

3. ხშირად ვერ ვიგებთ ღვთის გეგმას ჩვენი პირადი ცხოვრებისთვის
ა) ვითხოვთ მცირეს, ხოლო ღმერთს უფრო მეტი კურთხევა აქვს ჩვენთვის დაბ.4,13-15; 17,[18.19]-21; 18,10-14; 21,6.7; 4მფ.4,16.17 ლუკ.1,18-20 საქ.2,12.13.18.20

ბ) ადამიანი ეძებს სასწაულს, მაგრამ არ მიეცემა, გარდა იონას სასწაულისა მათ.12,39

გ) ადამიანები ხედავდნენ მის ადამანურ ბუნებას და ფიქრობდნენ მასზე, როგორც კაცზე მარ.6,3

დ) ისრაელიანებს სურდათ გაემეფებინათ ქრისტე და გაემარჯვათ რომაელებზე, ხოლო იესო მოვიდა სატანაზე გასამარჯვებლად და ჩვენთვის ცოდვისგან თავისუფლების მოსანიჭებლად საქ.1,5-8

ე) ადამიანები ითხოვდნენ პურს, ხოლო ქრისტე წარმოადგენს პურს სიცოცხლისას

ვ) ითხოვდნენ წყალს და იგი თვით არის წყალი სიცოცხლისა