აკურთხებს ღმერთი

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 22 ; დაბადება 2 : 3 ; დაბადება 5 : 2 ; დაბადება 9 : 1 ; დაბადება 12 : 2 ; დაბადება 14 : 19 ; დაბადება 17 : 16 ; დაბადება 22 : 17 ; დაბადება 24 : 1 ; დაბადება 25 : 11 ; დაბადება 26 : 3 ; დაბადება 28 : 3 ; დაბადება 30 : 27 ; დაბადება 35 : 9 ; დაბადება 32 : 26 ; დაბადება 48 : 3 ; გამოსვლა 20 : 11 ; გამოსვლა 23 : 25 ; ლევიანნი 25 : 21 ; რიცხვნი 6 : 24 ; მეორე რჯული 12 : 7 ; მეორე რჯული 14 : 24 ; მეორე რჯული 15 : 4 ; მეორე რჯული 16 : 10 ; მეორე რჯული 23 : 5 ; მეორე რჯული 24 : 19 ; მეორე რჯული 26 : 15 ; მეორე რჯული 28 : 8 ; მეორე რჯული 30 : 16 ; მეორე რჯული 33 : 11 ; იესო ნავეს ძე 17 : 14 ; მსაჯულნი 13 : 24 ; რუთი 2 : 4 ; რუთი 3 : 10 ; 1მეფეთა 15 : 13 ; 1მეფეთა 23 : 21 ; 2მეფეთა 2 : 5 ; 2მეფეთა 6 : 11 ; 2მეფეთა 7 : 29 ; 1ნეშტთა 4 : 10 ; 1ნეშტთა 13 : 14 ; 1ნეშტთა 17 : 27 ; 1ნეშტთა 26 : 5 ; ნეემია 13 : 2 ; იობი 1 : 10 ; იობი 42 : 12 ; ფსალმუნები 2 : 6 ; ფსალმუნები 3 : 8 ; ფსალმუნები 5 : 12 ; ფსალმუნები 20 : 4 ; ფსალმუნები 23 : 5 ; ფსალმუნები 27 : 9 ; ფსალმუნები 28 : 11 ; ფსალმუნები 36 : 22 ; ფსალმუნები 44 : 3 ; ფსალმუნები 64 : 11 ; ფსალმუნები 66 : 2 ; ფსალმუნები 71 : 17 ; ფსალმუნები 106 : 38 ; ფსალმუნები 108 : 28 ; ფსალმუნები 113 : 20 ; ფსალმუნები 127 : 5 ; ფსალმუნები 131 : 15 ; ფსალმუნები 132 : 3 ; ფსალმუნები 133 : 3 ; ფსალმუნები 147 : 2 ;
2.2.62. __

დაბ.1,22.28,, 2,3,, 5,2,, 9,1,, 12,2.3,, 14,19,, 17,16.20,, 22,17.18,, 24,1.31.35,, 25,11,, 26,3.12.24.29,, 28,3.14,, 30,27.30,, 32,26.29,, 35,9,, 48,3 

გამ.20,11.24,, 23,25 

ლევ.25,21 

რიცხ.6,24 

რჯ.12,7.15,, 14,24.29,, 15,4.6.10.14.18,, 16,10.15.17,, 23,5.20,, 24,19,, 26,15,, 28,8.12,, 30,16,, 33,11

იესნ.17,14 

მსაჯ.13,[24] 

რუთ.2,4.20,, 3,10,, 

1მფ.15,13,, 23,21,, 

2მფ.2,5,, 6,11.12,, 7,29,, 

1ნეშ.4,10,, 13,14,, 17,27,, 26,5

ნეემ.13,2 

იობ.1,10,, 42,12

ფს.2,6,, 3,8,, 5,12,, 20,4.7,, 23,5,, 27,9,, 28,11,, 36,22,, 44,3,, 64,11.12,, 66,2.7.8,, 71,17,, 106,38,, 108,28,, 113,20.23,, 127,5,, 131,15,, 132,3,, 133,3,, 147,2

იგ.3,33,, 10,22 

ეს.19,25,, 44,1-3,, 51,1.2,, 61,8.9,, 65,14-16.21-23 

იერ.3,24,, 31,21-23 

ეზ.34,26 

ანგ.2,19 

მალ.3,10 

მათ.26,26 

მარ.6,41,, 8,7,, 14,22 

ლუკ.9,16,, 24,50.51 

ეფ.1,3 

ებრ.6,7.14,, 7,1