აკურთხებს ღმერთი

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 22 ; დაბადება 2 : 3 ; დაბადება 5 : 2 ; დაბადება 9 : 1 ; დაბადება 12 : 2 ; დაბადება 14 : 19 ; დაბადება 17 : 16 ; დაბადება 22 : 17 ; დაბადება 24 : 1 ; დაბადება 25 : 11 ; დაბადება 26 : 3 ; დაბადება 28 : 3 ; დაბადება 30 : 27 ; დაბადება 35 : 9 ; დაბადება 32 : 26 ; დაბადება 48 : 3 ; გამოსვლა 20 : 11 ; გამოსვლა 23 : 25 ; ლევიანნი 25 : 21 ; რიცხვნი 6 : 24 ; მეორე რჯული 12 : 7 ; მეორე რჯული 14 : 24 ; მეორე რჯული 15 : 4 ; მეორე რჯული 16 : 10 ; მეორე რჯული 23 : 5 ; მეორე რჯული 24 : 19 ; მეორე რჯული 26 : 15 ; მეორე რჯული 28 : 8 ; მეორე რჯული 30 : 16 ; მეორე რჯული 33 : 11 ; იესო ნავეს ძე 17 : 14 ; მსაჯულნი 13 : 24 ; რუთი 2 : 4 ; რუთი 3 : 10 ; 1მეფეთა 15 : 13 ; 1მეფეთა 23 : 21 ; 2მეფეთა 2 : 5 ; 2მეფეთა 6 : 11 ; 2მეფეთა 7 : 29 ; 1ნეშტთა 4 : 10 ; 1ნეშტთა 13 : 14 ; 1ნეშტთა 17 : 27 ; 1ნეშტთა 26 : 5 ; ნეემია 13 : 2 ; იობი 1 : 10 ; იობი 42 : 12 ; ფსალმუნები 2 : 6 ; ფსალმუნები 3 : 8 ; ფსალმუნები 5 : 12 ; ფსალმუნები 20 : 4 ; ფსალმუნები 23 : 5 ; ფსალმუნები 27 : 9 ; ფსალმუნები 28 : 11 ; ფსალმუნები 36 : 22 ; ფსალმუნები 44 : 3 ; ფსალმუნები 64 : 11 ; ფსალმუნები 66 : 2 ; ფსალმუნები 71 : 17 ; ფსალმუნები 106 : 38 ; ფსალმუნები 108 : 28 ; ფსალმუნები 113 : 20 ; ფსალმუნები 127 : 5 ; ფსალმუნები 131 : 15 ; ფსალმუნები 132 : 3 ; ფსალმუნები 133 : 3 ; ფსალმუნები 147 : 2 ; იგავნი 3 : 33 ; იგავნი 10 : 22 ; ესაია 19 : 25 ; ესაია 44 : 1 ; ესაია 51 : 1 ; ესაია 61 : 8 ; ესაია 65 : 14 ; იერემია 3 : 24 ; იერემია 31 : 21 ; ეზეკიელი 34 : 26 ; ანგია 2 : 19 ; მალაქია 3 : 10 ; მათე 26 : 26 ; მარკოზი 6 : 41 ; მარკოზი 8 : 7 ; მარკოხი 14 : 22 ;
2.2.62. აკურთხებს ღმერთი

დაბ.1,22.28,, 2,3,, 5,2,, 9,1,, 12,2.3,, 14,19,, 17,16.20,, 22,17.18,, 24,1.31.35,, 25,11,, 26,3.12.24.29,, 28,3.14,, 30,27.30,, 32,26.29,, 35,9,, 48,3 

გამ.20,11.24,, 23,25 

ლევ.25,21 

რიცხ.6,24 

რჯ.12,7.15,, 14,24.29,, 15,4.6.10.14.18,, 16,10.15.17,, 23,5.20,, 24,19,, 26,15,, 28,8.12,, 30,16,, 33,11

იესნ.17,14 

მსაჯ.13,[24] 

რუთ.2,4.20,, 3,10,, 

1მფ.15,13,, 23,21,, 

2მფ.2,5,, 6,11.12,, 7,29,, 

1ნეშ.4,10,, 13,14,, 17,27,, 26,5

ნეემ.13,2 

იობ.1,10,, 42,12

ფს.2,6,, 3,8,, 5,12,, 20,4.7,, 23,5,, 27,9,, 28,11,, 36,22,, 44,3,, 64,11.12,, 66,2.7.8,, 71,17,, 106,38,, 108,28,, 113,20.23,, 127,5,, 131,15,, 132,3,, 133,3,, 147,2

იგ.3,33,, 10,22 

ეს.19,25,, 44,1-3,, 51,1.2,, 61,8.9,, 65,14-16.21-23 

იერ.3,24,, 31,21-23 

ეზ.34,26 

ანგ.2,19 

მალ.3,10 

მათ.26,26 

მარ.6,41,, 8,7,, 14,22 

ლუკ.9,16,, 24,50.51 

ეფ.1,3 

ებრ.6,7.14,, 7,1