მრავალნი დასხდებიან წარმართთაგან ცათა სასურეველში აბრაამთან ერთად


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 12 : 3 ; დაბადება 22 : 18 ; დაბადება 28 : 14 ; დაბადება 49 : 10 ; ფსალმუნები 21 : 27 ; ფსალმუნები 97 : 3 ; ესაია 2 : 2 ; ესაია 11 : 10 ; ესაია 49 : 6 ; ესაია 52 : 10 ; ესაია 60 : 3 ; იერემია 16 : 19 ; დანიელი 2 : 44 ; მიქა 4 : 1 ; ზაქარია 8 : 20 ; მალაქია 1 : 11 ; მათე 8 : 11 ; მათე 24 : 31 ; ლუკა 13 : 28 ; ლუკა 24 : 47 ; საქმენი მოციქულთა 10 : 45 ; საქმენი მოციქულთა 11 : 18 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 27 ; საქმენი მოციქულთა 15 : 12 ; რომაელთა 15 : 9 ; გალატელთა 3 : 28 ; ეფესელთა 2 : 11 ; ეფესელთა 3 : 6 ; კოლასელთა 3 : 11 ;
2.13.8. მრავალნი დასხდებიან წარმართთაგან ცათა სასურეველში აბრაამთან ერთად

მათ.8,[11] ლუკ.13,28.29

- კურთხელი იქნება აბრაამში მიწიერთა მთელი მოდგმა დაბ.12,3; 22,18; 28,14 ფს.97,3

- ქრისტე იქნება ხალხთა იმედი და ნათელი დაბ.49,10 ეს.49,6 რომ.15,9-12

- იხილავენ ქვეყნის კიდეები ხსნას მის მიერ ეს.52,10

- ღმერთმა წარმართთაც მისცა სინანული სიცოცხლისთვის საქ.11,18; 14,27; 15,12

- ყოველი ერი მისკენ დაიწყებს დენას ეს.2,2.3; 11,10; 60,3.4 იერ.16,19 მიქ.4,1.2 ზაქ.8,20-23

- ყველა ხალხიდან შევლენ მის საუკუნო სამეფოში დან.2,44

- ანგელოზები შეკრებენ მის რჩეულთ ოთხთავ ქართაგან მათ.24,31

- თაყვანს სცემს ყველა ტომი ხალხებისა ფს.21,27 ეს.60,6 მალ.1,11

- ამიტომ იქადაგება ქრისტეს სახელით სინანული ცოდვათა მისატევებლად ყოველ ხალხში ლუკ.24,47

- სულიწმიდის ნიჭი წარმართებსაც ეფინებათ საქ.10,45

- ქრისტეში აღარ არის აღარც იუდეველი და აღარც წარმართი გალ.3,28.29 ეფ.2,11-14; 3,6 კოლ.3,11