სისხლით ნათლობა


საკვანძო მუხლები:

ლევიანნი 17 : 11 ; ზაქარია 9 : 11 ; მათე 20 : 22 ; მათე 26 : 28 ; მარკოზი 10 : 38 ; მარკოხი 14 : 24 ; ლუკა 12 : 50 ; ლუკა 22 : 20 ; იოანე 12 : 27 ; იოანე 13 : 36 ; იოანე 18 : 11 ; იოანე 19 : 34 ; საქმენი მოციქულთა 12 : 2 ; 1პეტრე 1 : 2 ; 1იოანე 1 : 7 ; 1იოანე 5 : 6 ; რომაელთა 3 : 25 ; ეფესელთა 1 : 7 ; კოლასელთა 1 : 24 ; ებრაელთა 9 : 12 ; ებრაელთა 10 : 29 ; ებრაელთა 12 : 24 ; ებრაელთა 13 : 20 ; გამოცხადება 1 : 5 ; გამოცხადება 5 : 9 ; გამოცხადება 7 : 14 ;
1.10.14. სისხლით ნათლობა

- ნათლობა, რომლითაც მოინათლა ქრისტე მარ.10,[38.39} ლუკ.12,[50]

- რომელიც მოვიდა წყლითა და სისხლით, რათა წყლით მონათლულიყო, ხოლო სისხლით განდიდებულიყო. წყლით მის მიერ ვართ ხმობილნი, ხოლო სისხლით - რჩეულნი 1პეტ.1,2; 1ინ.5,[6]

- ესაა აღთქმის სისხლი, რომელიც ღმერთმა დააწესა სულის შესანდობლად ლევ.17,11 რომ.3,25 ეფ.1,7 ებრ.9,12-14

- რომელიც ანთავისუფლებს ტყვეებს ჭიდან, სადაც წყალი არ დგას ზაქ.9,11; 1პეტ.1,18.19 ებრ.12,24; 13,20

- რომელიც გვწმენდს ყოველგვარი ცოდვისგან 1ინ.1,7 ებრ.10,29 გმცხ.1,5; 5,9; 7,14

- სისხლია ახალი აღთქმისა, რომლითაც ვეზიარებით მათ.26,28 მარ.14,24 ლუკ.22,20

- ქრისტეს სისხლით ნათლობას სიმბოლირებს მისი ფერდიდან გადმოჩქეფილი სისხლი და წყალი ინ.19,34

- ქრისტეს სისხლით ნათლობა შედარებულია მწარე სამისის შესმასთან და რომლის აცდენასაც სთხოვს მამას მათ.26,39 მარ.14,36 ლუკ.22,42 ინ.12,27

ქრისტეს მოწაფეებს არ ესმოდათ რაზე იყო საუბარი:
- პეტრე ხელს უშლიდა შესმაში ქრისტეს ინ.18,11
- მოწაფეებსაც სურდათ შესმა მათ.20,23 მარ.14,31 ინ.13,36-38

- ქრისტე წინასწარმეტყველებს, რომ მისი მოწაფეებიც შესვამენ, რაც აღსრულდება დევნისას მათ.20,22.23 საქ.12,2 კოლ.1,24 გმცხ.1,9

__თემაზე წერდნენ__
***
რომელმან არა ნათელ-იღოს, მას ცხორებაჲ არა აქუს, გარნა მარტვილთა ხოლო, რომელთა თვინიერ წყლისა ნათლისღებისა დაიპყრან სასუფეველი; რამეთუ, რაჟამს იხსნიდა ჯუარითა სოფელსა მაცხოვარი და გუერდსა უგმირეს, გამოხდა სისხლი და წყალი, რაჲთა რომელთამე ჟამსა მშვიდობისასა სულითა წმიდითა და წყლითა ნათელ-იღონ და რომელთამე კუალად ჟამსა დევნისასა თვისითა სისხლითა ნათელ-იღონ.
__ წმ. კირილე იერუსალიმელი __