აბიგაილი


საკვანძო მუხლები:

1მეფეთა 25 : 3 ; 1მეფეთა 30 : 5 ; 2მეფეთა 3 : 3 ; 1ნეშტთა 2 : 16 ;
1.8.71 აბიგაილი (აბგეა, Авигея)

(მშვიდობის მამა)

ერთი აბიგაილი იყო ნაბალის ცოლი, ლამაზი და ჭკვიანი ქალი 1მფ.25,3
- დააცხრო დავითის რისხვა 1მფ.25,14-35
- გახდა დავითის ცოლი 1მფ25,36-42
- ტყვედ ჩავარდა და იქნა გამოხსნილი 1მფ.30,5.18
- ქილაბის დედა 2მფ.3,3

მეორე აბიგაილი იყო დავითის და 1ნეშ.2,16.17