აბიშაი


საკვანძო მუხლები:

1მეფეთა 26 : 8 ; 2მეფეთა 2 : 18 ; 2მეფეთა 3 : 30 ; 2მეფეთა 10 : 10 ; 2მეფეთა 16 : 9 ; 2მეფეთა 18 : 3 ; 2მეფეთა 19 : 22 ; 2მეფეთა 20 : 6 ; 2მეფეთა 21 : 17 ; 2მეფეთა 23 : 18 ; 1ნეშტთა 2 : 16 ; 1ნეშტთა 18 : 12 ; 1ნეშტთა 19 : 15 ;
1.8.69 აბიშაი (აბშაი, აბესა, Авесса)

- დავითის დის ცერუიას (სარუიას) ძე 1ნეშ.2,16

- იოაბისა და ყასაელის ძმა 2მფ.2,18

- შეაჩერა დავითმა, არ აღამართვინა ხელი უფლის ცხებულზე 1მფ.26,8

- დაედევნა აბნერს 2მფ.2,24

- და მოკლა 2მფ.3,30

- ქვედანაყოფის წინამძღოლი დავითის ჯარში 2მფ.10,10.11

- დავითის ერთგული 2მფ.16,9-11

- დავითმა ხალხის მესამედი ჩააბარა 2მფ.18,3.5

- დავითის საყვედური 2მფ.19,22.23

- დავითი უბრძანებს შებაყ მიქრის ძის დევნას 2მფ.20,6.10

- მიეშველა და იხსნა დავითი 2მფ.21,17

- მოკლა 300 ფილისტიმელი 2მფ.23,18

- ამოწყვიტა 18 000 ედომელი 1ნეშ.18,12

- დააყენა ედომში ხელისუფალნი 1ნეშ.18,13

- გაექცნენ ყამონელები და არამელები 1ნეშ.19,15