რიცხვნი თავი 29

1 . წმიდა შეკრება გქონდეთ მეშვიდე თვეს, თვის პირველ დღეს: არავითარი საქმე არ გააკეთოთ; საყვირით მოწოდების დღე იყოს თქვენთვის.

2 . მოუმზადეთ უფალს სრულადდასაწველი საამო კეთილსურნელებად, ერთი ნორჩი მოზვერი, ერთი ვერძი, შვიდი ერთწლიანი კრავი, ყველა უნაკლო.

3 . თან მათი პურეული ძღვენი, ზეთში აზელილი გამტკიცული ფქვილის სამი მეათედი ეფა ზვარაკზე, ორი მეათედი - ვერძზე,

4 . ერთი მეათედი - თითოეულზე შვიდ კრავთაგან.

5 . და ერთი თიკანი - ცოდვისთვის შესაწირად, თქვენს გამოსასყიდად.

6 . დამატებით, ახალი თვის სრულადდასაწველთან, მის პურეულ და სასმელ შესაწირთან ერთად, თავისი წესისამებრ, საამო კეთილსურნელებად უფლისთვის.

7 . წმიდა შეკრება გქონდეთ მეშვიდე თვის მეათე დღეს; დაიმდაბლეთ თავები და არავითარი საქმე არ გააკეთოთ.

8 . მიჰგვარეთ სრულადდასაწველი უფალს, საამო კეთილსურნელებად, ერთი ნორჩი მოზვერი, ერთი ვერძი, შვიდი ერთწლიანი კრავი, ყველა უნაკლო.

9 . თან ერთვოდეს ზეთში აზელილი გამტკიცული ფქვილის პურეული ძღვენი, სამი მეათედი ეფა - მოზვერზე, ორი მეათედი - ერთ ვერძზე,

10 . ერთი მეათედი - თითოეულ კრავზე შვიდ კრავთაგან.

11 . და დამატებით: ერთი თიკანი ცოდვისთვის შესაწირად, გამოსასყიდ შესაწირსა და მუდმივ სრულადდასაწველთან, მის პურეულ და სასმლის შესაწირებთან ერთად.

12 . წმიდა შეკრება გქონდეთ მეშვიდე თვის მეთხუთმეტე დღეს, არავითარი საქმე არ გააკეთოთ და შვიდი დღე იზეიმეთ უფლის დღესასწაული.

13 . მიჰგვარეთ უფალს სრულადდასაწველი საამო კეთილსურნელებად: ცამეტი ნორჩი მოზვერი, ორი ვერძი, თოთხმეტი ერთწლიანი კრავი, ყველა უნაკლო.

14 . თან ერთვოდეს ზეთში აზელილი გამტკიცული ფქვილის პურეული ძღვენი, სამი მეათედი ეფა - თითოეულ მოზვერზე ცამეტთაგან, ორი მეათედი - თითოეულ ვერძზე ორიდან,

15 . ეფის მეათედი - თითოეულ კრავზე თოთხმეტთაგან.

16 . და დამატებით: ერთი თიკანი ცოდვისთვის შესაწირად, მუდმივ სრულადდასაწველთან, მის პურეულ და სასმლის შესაწირებთან ერთად.

17 . მეორე დღეს: თორმეტი ნორჩი მოზვერი, ორი ვერძი, თოთხმეტი ერთწლიანი კრავი, ყველა უნაკლო.

18 . თან ერთვოდეს პურეული ძღვენი და სასმლის შესაწირი მოზვრებისთვის, ვერძებისთვის, მათი რაოდენობისა და წესის შესაბამისად,

19 . და დამატებით: ერთი თიკანი ცოდვისთვის შესაწირად, მუდმივ სრულადდასაწველთან, მის პურეულ და სასმლის შესაწირებთან ერთად.

20 . მესამე დღეს: თერთმეტი მოზვერი, ორი ვერძი, თოთხმეტი ერთწლიანი კრავი, ყველა უნაკლო.

21 . თან ერთვოდეს პურეული ძღვენი და სასმლის შესაწირი მოზვრებისთვის, ვერძებისთვის და კრავებისთვის, მათი რაოდენობისა და წესის შესაბამისად.

22 . და დამატებით: ერთი თიკანი ცოდვისთვის შესაწირად, მუდმივ სრულადდასაწველთან, მის პურეულ და სასმლის შესაწირებთან ერთად.

23 . მეოთხე დღეს: ათი მოზვერი, ორი ვერძი, თოთხმეტი ერთწლიანი კრავი, ყველა უნაკლო.

24 . თან ერთვოდეს პურეული ძღვენი და სასმლის შესაწირი მოზვრებისთვის, ვერძებისთვის და კრავებისთვის, მათი რაოდენობისა და წესის შესაბამისად.

25 . და დამატებით: ერთი თიკანი ცოდვისთვის შესაწირად, მუდმივ სრულადდასაწველთან, მის პურეულ და სასმლის შესაწირებთან ერთად.

26 . მეხუთე დღეს: ცხრა მოზვერი, ორი ვერძი, თოთხმეტი ერთწლიანი კრავი, ყველა უნაკლო.

27 . თან ერთვოდეს პურეული ძღვენი და სასმლის შესაწირი მოზვრებისთვის, ვერძებისთვის და კრავებისთვის, მათი რაოდენობისა და წესის შესაბამისად.

28 . და დამატებით: ერთი თიკანი ცოდვისთვის შესაწირად, მუდმივ სრულადდასაწველთან, მის პურეულ და სასმლის შესაწირებთან ერთად.

29 . მეექვსე დღეს: რვა მოზვერი, ორი ვერძი, თოთხმეტი ერთწლიანი კრავი, ყველა უნაკლო.

30 . თან ერთვოდეს პურეული ძღვენი და სასმლის შესაწირი მოზვრებისთვის, ვერძებისთვის და კრავებისთვის მათი რაოდენობისა და წესის შესაბამისად.

31 . და დამატებით: ერთი თიკანი ცოდვისთვის შესაწირად, მუდმივ სრულადდასაწველთან, მის პურეულ და სასმლის შესაწირებთან ერთად.

32 . მეშვიდე დღეს: შვიდი მოზვერი, ორი ვერძი, თოთხმეტი ერთწლიანი კრავი, ყველა უნაკლო.

33 . თან ერთვოდეს პურეული ძღვენი და სასმლის შესაწირი მოზვრებისთვის, ვერძებისთვის და კრავებისთვის, მათი რაოდენობისა და წესის შესაბამისად.

34 . და დამატებით: ერთი თიკანი ცოდვისთვის შესაწირად, მუდმივ სრულადდასაწველთან, მის პურეულ და სასმლის შესაწირებთან ერთად.

35 . მერვე დღეს კი იდღესასწაულეთ: არავითარი საქმე არ გააკეთოთ.

36 . მიჰგვარეთ უფალს სრულადდასაწველი საამო კეთილსურნელებად: ერთი მოზვერი, ერთი ვერძი და შვიდი ერთწლიანი კრავი, ყველა უნაკლო.

37 . თან ერთვოდეს პურეული ძღვენი და სასმლის შესაწირი მოზვრისთვის, ვერძისა და კრავებისთვის, მათი რაოდენობისა და წესის შესაბამისად.

38 . და დამატებით: ერთი თიკანი ცოდვისთვის შესაწირად, მუდმივ სრულადდასაწველთან, მის პურეულ და სასმლის შესაწირებთან ერთად.

39 . ესენი მოუმზადეთ უფალს თქვენს დღესასწაულებზე, გარდა თქვენი აღთქმებისა და კეთილი ნების შესაწირებისა: თქვენი სრულადდასაწველნი, პურეული ძღვენნი, სასმელები და სამშვიდობო შესაწირები”.

40 . უთხრა მოსემ ისრაელის ძეთ ყოველივე, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს.